(Bouw)regelgeving Padel

(Bouw)regelgeving

Iedere padeller wil graag padellen op kwalitatief goede en veilige padelbanen en iedere vereniging/eigenaar wil haar leden deze kwaliteit graag bieden. Verenigingen/eigenaren hebben daartoe ook een zorgplicht. De kwaliteit van aanleg is echter geen vanzelfsprekendheid. Het borgen van kwaliteit door te werken aan normen, richtlijnen en processen en dit structureel keuren is daarvoor een belangrijk middel.

Zoals in veel andere sectoren gebruikelijk om de kwaliteit van geleverde producten en/of diensten vast te stellen en te toetsen, is dat ook in de sport sinds jaar en dag het geval. Voor de (georganiseerde) sport in Nederland is het daartoe gebruikelijk deel uit te maken van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties. Dit systeem vormt de basis voor de kwaliteit van aanleg van sportvloeren in Nederland en is uniek in de wereld. Het fundament van dit systeem ligt in procedures en afspraken met alle belanghebbenden om te komen tot kwaliteit van aanleg van sportvloeren en sportaccommodaties. Het resultaat daarvan zijn normen en richtlijnen die een minimale kwaliteit voorschrijven en daarmee de vereniging/eigenaar van het betreffende sportveld en de gebruiker helpt bij het tot stand komen en gebruik maken van kwalitatief goede en veilige sportvoorzieningen.

Registratie- en beoordelingsproces

Om te komen tot een NOC*NSF/sportbond gecertificeerde sportvloer (lees: padelbaan) dient een aangelegde, omgebouwde, gerenoveerde of herkeurde sportvloer of sportaccommodatie het registratie- en beoordelingsproces te doorlopen. In paragraaf 2.2 van het Procedurehandboek (zie website: www.sportvloeren.sport.nl) staat uitgebreid en stap voor stap het proces beschreven om tot een gecertificeerde sportvloer te komen. Als dit proces positief is afgerond ontvangen de opdrachtgever en sportvereniging voor de betreffende sportvloer of sportaccommodatie een NOC*NSF/sportbond certificaat. De KNLTB hanteert dit certificaat als minimale randvoorwaarde voor deelname aan competitiewedstrijden.

Waar kan ik het project voor de aanleg van nieuwe padelbanen registreren?
Indien door de vereniging/eigenaar het besluit is genomen om nieuwe padelbanen aan te leggen dan dient dit geregistreerd te worden op de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Ga daarvoor naar de website www.sportvloeren.sport.nl en klik op de button registreren sportvloer boven in het keuzemenu. Vervolgens dien je de button nieuw project registreren aan te klikken. Hier kun je de gevraagde gegevens vervolgens invullen.

Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem

Sinds 2014 dient bij de realisatie van een gecertificeerde sportvloer of sportaccommodatie (aanleg, ombouw of renovatie) binnen het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem een éénmalige bijdrage, het zogenoemde ‘Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem’, te worden voldaan door de hoofdopdrachtgever. Deze bijdrage staat los van de projectgebonden keuringskosten op locatie. Op deze manier deelt elke opdrachtgever in de kosten die bijdragen aan het borgen en verhogen van de kwaliteit van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland. De bijdrage per padelbaan is vastgesteld op 50 euro exclusief btw (prijspeil 2020).

Voor vragen over het registratie- en beoordelingsproces en/of de bijdrage kwaliteitszorgsysteem, kun je contact opnemen met NOC*NSF via accommodatiezaken@nocnsf.nl

Voor vragen en/of advies over de aanleg van padelbanen kun je contact opnemen met jouw KNLTB accountmanager. Meer informatie over het kwaliteitszorgsysteem voor padelbanen vind je hier.

Bouwbesluit

Boven op het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem en de keuringsplicht dient een vereniging/eigenaar altijd te voldoen aan het bouwbesluit, omdat een padelbaan is aangemerkt als bouwsel. Dit is wezenlijk anders dan bij de reguliere sportvelden aanleg zoals tennisbanen.

Padelbanen worden binnen het bouwbesluit als een vrijstaande wand met omgezette einden gezien. Binnen het bouwbesluit vormt onder andere een verwijzing naar NEN-EN 1991 een belangrijk onderdeel. De constructieberekeningen van de aannemer dienen altijd te voldoen aan het bouwbesluit. De aannemer is verantwoordelijk voor het bouwen en naleven hiervan. Om die reden dient voor het bouwen van een padelbaan een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

Geluid- en lichthinder onderzoek

Indien jouw vereniging dichtbij de bebouwde kom ligt, kun je geconfronteerd worden met omwonenden die klagen over geluid- en/of lichthinder overlast. Dit wil je voorkomen en daarom is vooraf onderzoek naar eventuele geluids- en/of lichthinder overlast voor de gewenste locatie van de nieuw aan te leggen padelbanen van belang. Treedt daarom altijd ruim op tijd in overleg met de gemeente voor de benodigde informatie en vergunningen. Ook is het belangrijk de omwonenden in een vroegtijdig stadium te betrekken.

Dispensatie op afwijkingen

Voor afwijkingen in de constructie en maatvoering van de kooi wordt geen dispensatie verleend, omdat de normen en richtlijnen er in het belang van de vereniging/eigenaar op is gericht dit als minimale kwaliteitsstandaard aan te houden. Het geven van dispensatie zou aan de kwaliteit van hetgeen is overeengekomen concessies doen. Dit is niet in het belang van de vereniging/eigenaar.

Het uitgangspunt van de normen en richtlijnen voor het bouwen van een padelbaan is met ‘out of court area’. Indien een ‘out of court area’ ruimte technisch niet mogelijk is kan hiervoor dispensatie worden aangevraagd. In dat geval wordt de padelbaan zonder ‘out of court area’ aangemerkt. Wedstrijden worden zowel met als zonder ‘out of court area’ gespeeld.

Voor vragen en/of advies over dispensaties kun je contact opnemen met jouw KNLTB accountmanager. Een dispensatie kun je eventueel indienen via verenigingsondersteuning@knltb.nl