LTC Vleuten De Meern zonnepanelen

Subsidie en financiering

Verenigingen zijn zich niet altijd bewust van de verschillende beschikbare subsidiemogelijkheden. Subsidies kunnen verenigingen vooruit helpen om een duurzame tennis- en padelaccommodatie te realiseren.

De KNLTB wil dat de verenigingen inzicht krijgt in relevantie subsidies in de zoektocht naar een duurzame accommodatie en/of mogelijke energiebesparingen. De meest relevante subsidiemogelijkheden hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Indien jouw vereniging gebruik maakt van subsidieregelingen die hieronder niet staan vermeld, laat het dan weten aan de accountmanager uit jouw regio.

Heb je vragen over welke subsidies voor jouw vereniging van toepassing zijn en hulp nodig bij het aanvragen? Onze partner SportStroom biedt hulp, kijk op deze pagina voor meer informatie.

Subsidiemogelijkheden gemeente

Het is mogelijk om subsidies te ontvangen vanuit de gemeente. Zo bestaat er een Gemeentelijke Accommodatiesubsidie voor sportverenigingen als ook een Gemeentelijke Projectsubsidie voor eenmalige activiteiten. Neem voor de mogelijkheden contact op met jouw gemeente.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) richt zich op de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Het is mogelijk om hier als vereniging een tegemoetkoming in te krijgen. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Energiesubsidiewijzer

In de energiesubsidiewijzer is het complete en actuele overzicht van alle subsidies, leningen en andere regelingen in te zien. Een vereniging kan in deze energiesubsidiewijzer exact bekijken welke mogelijkheden er zijn om aanspraak te maken op een subsidie van de overheid, provincie of gemeente.

Subsidiedatabase (Kenniscentrum Sport)

In de Nederlandse sportsector zijn er een hoop subsidies en financiële regelingen aan te vragen voor verenigingen. De subsidiedatabase geeft een weergave van het grote aantal mogelijkheden.

Subsidie Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)

Deze regeling is een stimulans voor de bouw en/of het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en/of onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende sportorganisaties geldt dat er sinds 1 januari weer een totale subsidiepot van 79 miljoen euro beschikbaar is voor investering in sportaccommodaties. Ten opzichte van 2020 is de regeling wel op een aantal punten gewijzigd.

Wijzigingen

Net als vorig jaar betreft de subsidie 20 procent van de totale investering, waarbij een minimaal subsidiebedrag geldt van 5.000 euro. De totale investering moet dus minimaal 25.000 euro omvatten om voor de BOSA-regeling in aanmerking te komen. Verder geldt nog steeds dat voor duurzame investeringen en voor investeringen in toegankelijkheid van de accommodatie, 10% extra subsidie beschikbaar is, dus 30% in totaal. Ook bij investeringen van deze aard is het minimale subsidiebedrag van 5.000 euro leidend. De minimale totale investering is dan 16.667 euro. Er zijn 3 categorieën bijgekomen, waarvoor ook 30% subsidie geldt: klimaatadaptie, circulariteit en veiligheidsbeleving.

Ook is de verantwoording voor aanvragers van de subsidie wat makkelijker gemaakt. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2020 zijn:

  • De eis voor het aanleveren van een liquiditeitsprognose is vervallen
  • Offertes mogen eenzijdig (dus alleen door bestuur, of alleen door leverancier) ondertekend worden

Extra maatregelen op het gebied van duurzaamheid subsidiabel!

Aan de maatregelenlijst, met daarop de activiteiten die voor de aanvullende subsidie in aanmerking komen, zijn toegevoegd: Infrarood warmtepanelen, geregeld met bewegingsmelder en thermostaat alsook zoutwaterbatterijen.

VWS benadrukt: ook onderhoud en materialen subsidiabel

Op basis van ervaringen in 2020 wil VWS voor 2021 nog eens extra benadrukken dat de subsidieregeling ruimer geïnterpreteerd kan worden dan alleen investering in bijvoorbeeld velden en kleedkamers. Naast de bouw, verbouw en renovatie van sportaccommodaties, komen immers ook veel investeringen in onderhoud en materiaal in aanmerking, zoals schoonmaakkosten, de aanschaf van ballen, netten en kleding en zaken als diploma’s en medailles.

Als vereniging zijn meerdere subsidiabele activiteiten in één aanvraag bij elkaar op te tellen. Met een aanvraag op basis van bijvoorbeeld alleen materialen, is het lastig om tot een minimale investering van 25.000 euro te komen, maar een relatief grote investering in de accommodatie kan prima worden aangevuld met investeringen in onderhoud en sportmaterialen.

Ook meerdere aanvragen in één kalenderjaar zijn overigens toegestaan, tot een maximaal totaal van 2,5 miljoen euro. Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), waar verenigingen de aanvraag feitelijk moeten doen, staat ook opgesomd welke investeringen wel en niet subsidiabel zijn en welke investeringen in aanmerking komen voor de 10 procent extra subsidie.

Aanvraag vooraf of achteraf indienen

Subsidieaanvragen kunnen worden gedaan voor toekomstige investeringsplannen, maar mogen ook achteraf worden ingediend, tot 12 maanden na afronding en betaling van de bewuste activiteiten. De keuzes die hierin gemaakt worden zijn van invloed op het verloop van de aanvraagprocedure en de vaststelling van de subsidie. DUS-I heeft hier overzichtelijk op een rij gezet welke gevolgen bepaalde keuzes hierin hebben.

Bij het openstellen van de subsidie aan het begin van het jaar, wordt het beschikbare bedrag verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Is er niet meer voldoende geld beschikbaar om de aanvraag te honoreren, dan is het mogelijk om het jaar erop in aanmerking te komen voor de subsidie. Let op, de aanvraag moet dan wel opnieuw ingediend worden.

Op de website van DUS-I is veel informatie te vinden over de subsidieregeling in het algemeen en de subsidieaanvraag. Ook is het mogelijk hier de aanvraag in te dienen door een online formulier in te vullen. Zijn er vragen? Neem dan vooral contact op met DUS-I.

Stand van zaken per 1 maart 2021

Het gaat hard met de BOSA-aanvragen: per 1 maart is er al voor € 26,6 miljoen subsidies verleend en voor € 15 miljoen aan aanvragen in behandeling. Rest dus nog zo’n € 37 miljoen subsidiegeld beschikbaar.

Heb je vragen over de mogelijkheden van deze subsidie voor jouw vereniging en hulp nodig bij het aanvragen? Onze partner SportStroom biedt hulp, kijk hier voor meer informatie.

Stichting Waarborgfonds Sport

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is een onafhankelijke stichting die actief is in heel Nederland. SWS is in 1980 opgericht op initiatief van het Ministerie van VWS, NOC*NSF en De Lotto, nadat eind jaren ‘70 werd geconstateerd dat verenigingen steeds meer moeite hadden om voor de aanleg, de bouw, de renovatie of de aankoop van de accommodatie, een bancaire lening te krijgen.

Het belangrijkste doel van SWS is het stimuleren van bezit van kwalitatief goede accommodaties door verenigingen. SWS doet dit door borgstellingen te verstrekken aan banken. Leningen tot 75.000 euro kunnen met ingang van 1 januari 2019 volledig door SWS worden geborgd. Bij grotere leningen doet SWS dit in samenwerking met de gemeente waarin de vereniging is gevestigd.

Versoepeling Aflossingsregels banken en SWS

De uitbraak van het coronavirus zorgt dat veel verenigingen zich grote zorgen maken over het nakomen van financiële verplichtingen. Om nu alvast een deel van die zorgen weg te nemen hebben de banken al aangegeven om de aflossingen met zes maanden uit te stellen. Ook de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft toegezegd om de afbouwperiode van de borgstelling te verlengen met een halfjaar.

De ABN Amro, BNG, ING, Rabobank en Triodos Bank hebben een regeling getroffen waarmee zij hun klanten in het midden- en kleinbedrijf, waaronder verenigingen, te hulp schieten: voor zakelijke kredieten tot 2,5 miljoen euro kan een aflossing voor zes maanden worden opgeschort, mits de bedrijven gezond zijn en niet al met betalingsproblemen kampen.

SWS besloot, na overleg met haar arrangementspartners, om de afbouw van de borgstelling óók voor zes maanden op te schorten. Voor veel verenigingen is de financieringslast immers één van de grotere uitgavenposten. Het uitstel van zes maanden geeft verenigingen de ruimte om aanvullende maatregelen te nemen die de vereniging draaiende kunnen houden.

Bij het uitstel van de aflossingsregeling van de banken is het goed om te weten dat elke bank weer op een eigen manier omgaat met het uitstel. Bij de ene bank moeten sportverenigingen aangeven als ze geen gebruik willen maken van de regeling en bij de andere werkt het juist andersom. SWS adviseert alle verenigingen daarom om de eigen situatie tijdig in kaart te brengen en om de afspraken af te stemmen met de eigen bank.