Padelbaan Amstelpark

Aanleg en renovatie

Verenigingen/eigenaren die van plan zijn padelbanen te gaan aanleggen kunnen daarvoor terecht bij diverse padelbaanbouwers. Van belang is altijd te kiezen voor een padelbaanbouwer die minimaal op de NOC*NSF Sportvloerenlijst staat vermeld met de status 'erkend en gecertificeerd'. Een padelbaanbouwer die staat vermeld op de NOC*NSF Sportvloerenlijst heeft aangetoond te kunnen bouwen volgens de geldende normen en richtlijnen. En dit is weer van belang om uiteindelijk te kunnen beschikken over een keurmerkcertificaat die onder andere nodig is voor deelname aan competitie en toernooien onder auspiciën van de KNLTB. Voor meer informatie over het normeren en keuren van padelbanen binnen het NOC*NSF kwaliteitszorgsysteem klik hier.

Bouwaspecten

Doordat de aanleg van padelbanen is ondergebracht binnen het NOC*NSF kwaliteitszorgsysteem is er sprake van een (minimale) kwaliteitsstandaard waaraan een padelbaan moet voldoen. Dit is belangrijk om daarmee de vereniging/eigenaar te beschermen tegen ondeugdelijke kwaliteit van aanleg. Daarnaast zorgt dit ervoor dat een vereniging/eigenaar aantoonbaar kan voldoen aan zijn zorgplicht voor goede en veilige sportomstandigheden. Uiteraard aangevuld met het plegen van goed onderhoud. Toch zijn er een aantal aspecten die invloed hebben op de kwaliteit en uiteindelijke prijs van een padelbaan. Daarom hieronder meer informatie en een indicatie van de kosten voor een padelbaan.

Glas

De meeste Padelbanen hebben glaswanden van veiligheidsglas. Dit uiteraard voor de veiligheid van de Padellers. Veiligheidsglas is zodanig gemaakt dat het uiteenvalt in kleine stukjes op het moment dat het glas toch breekt. Dit zorgt voor een minimale verwonding.

Hoe dik moet het glas zijn? In Nederland wordt minimaal 10 millimeter dikte gebruikt maar ook 12 millimeter is mogelijk. Hoe dikker het glas hoe hoger de kosten zullen zijn.

Metalen Kooi

De meeste Padelbanen worden buiten aangelegd. Het buitenklimaat speelt dus een grote rol. De metalen kooien dienen dus weersbestendig te zijn om corossie te voorkomen. Aantasting is nooit helemaal te voorkomen maar dit proces wil je natuurlijk wel zolang mogelijk vertragen. Dit is niet alleen voor het uiterlijk van de Padelbaan van belang maar ook voor de veiligheid van de speler. Wanneer roest alleen visueel is, is dat nog geen ramp. Het wordt een ander verhaal als het metaal van de kooi hierdoor zwakker wordt.

We kennen drie typen Padelkooi constructies. Het pilaarsysteem, het framesysteem en de panoramakooi.

Het pilaarsysteem bestaat uit losse pilaren. Met tussen iedere pilaar een glasplaat of gaas. Doordat de pilaren verder niet verbonden staan zijn deze wanden meer bewegelijk.

Het framesysteem zijn verticale en horizontale balken die met elkaar verbonden zijn. Dit vormt een geheel om het hek of de glasplaat. Dit zorgt voor meer stevigheid en duurzaamheid. Het framesysteem is echter wel duurder omdat hier ongeveer 25 procent meer staal wordt gebruikt dan bij het pilaarsysteem.

De panoramakooi bestaat aan de kopse kanten volledig uit glas. Dit geeft de kooi een erg mooi uiterlijk. Voor deze glaswanden wordt 12 mm dikte gebruikt. Ook dit is een duurdere variant.

Fundering

De fundering van een Padelbaan is ook erg belangrijk. De kooiconstructie van een Padelbaan weegt ongeveer 5000 kilo. Het is belangrijk dat de baan niet gaat verzakken. In Nederland hebben we te maken met een soms slechte grondslag. Het kan dus zinvol zijn vooraf onderzoek te doen naar de draagkracht van de bodem waarop de padelbaan moet worden gefundeerd. Veel toegepaste funderingen voor padel zijn de ringfundering en de poerfundering.

Voor de fundering van de vloer waarop de toplaag komt is een gebonden fundering zoals drainbeton, schuimbeton of asfalt de meest gekozen vloerfundering. Dit komt ook omdat de normering alleen maar een gebonden fundering toestaat vanwege de vereiste (speel)kwaliteit.

Toplaag

Je kunt kiezen tussen een zandkunstgras en een hardcourt toplaag. Echter is de internationale standaard zandkunstgras. In Nederland wordt eigenlijk alleen maar zandkunstgras aangelegd. Dit zorgt ook voor veel uniformiteit in de padelbanen. De hoogte van de vezel moet tussen de 11 en 15 mm zijn. Het toegepaste kunstgras is genormeerd en moet daardoor aan bepaalde minimale kwaliteitseisen voldoen.

Baanverlichting

Om ook ‘s avonds gebruik te kunnen maken van de padelbanen is het kunnen verlichten van de banen belangrijk. Indien de banen gebruikt gaan worden voor wedstrijden onder auspiciën van de KNLTB dient er minimaal een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van 300 lux aanwezig te zijn. Advies is om te kiezen voor 500 lux.

Kosten

De aanschafkosten van een Padelbaan hangt af van diverse factoren. Zo kan de locatie al een behoorlijk kostenverhogend aspect zijn als er extra maatregelen moeten worden genomen voor het funderen van de padelbaan. Denk aan locaties met een slappe bodem. Ook het type fundering, de kooi en de kunstgrasmat bepalen de hoogte van de uiteindelijke prijs. Indien een padelbaan bijvoorbeeld op een bestaande tennisbaan wordt gebouwd kan dit weer wat besparing opleveren als de aanwezige materialen nog goed kunnen worden hergebruikt.

Om een indicatie te geven van de kosten voor een gemiddelde padelbaan (zonder extra zettings- en funderingsmaatregelen) moet je denken aan een prijs rond de 65.000 euro exclusief BTW (2021). Dit kan hoger of lager uitvallen afhankelijk van de locatie en uitgangspunten. Daarnaast kunnen ook grondstofprijzen enorm fluctueren (denk aan metaalsoorten) die invloed hebben op de prijs. De aanleg van een padelbaan blijft maatwerk.

Juridische aandachtspunten en samenwerking

Voor (tennis)verenigingen die voornemens zijn padelbanen aan te leggen, is basisinformatie beschikbaar over de juridische aandachtspunten rondom de aanleg van padelbanen. Verder zien we dat voor de aanleg en exploitatie van padelbanen steeds vaker samenwerkingsverbanden ontstaan. Om de samenwerking contractueel vast te leggen, beschikt de KNLTB over een model samenwerkingsovereenkomst. Ook is een modelovereenkomst huur/ter beschikking stelling met afhankelijk opstalrecht beschikbaar voor de situatie dat een vereniging het perceel van een derde mag gebruiken voor de aanleg van padelbanen. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn om voor de samenwerking een stichting op te richten. Hiervoor heeft de KNLTB modelstatuten voor een stichting beschikbaar. Voorgaande basisinformatie en modellen zijn op aanvraag beschikbaar via juridischezaken@knltb.nl.