HK200906 0166

Geluidshinder

Met de snelle toename van het aantal padelbanen in Nederland, wordt de KNLTB benaderd vanuit verenigingen met de vraag of omwonenden geluidshinder van padel kunnen ervaren en of dit anders is dan bij tennis. Om antwoord te geven op deze vragen gaan we op deze pagina specifieker in op de regels en onderwerpen waarmee je rekening dient te houden als je padelbanen wilt aanleggen. Let wel: geluidshinder is complexe materie en vereist altijd maatwerk!

Wat is hinder?

Binnen het begrip ‘hinder’ kan onderscheid worden gemaakt tussen ‘objectieve hinder’ en ‘subjectieve hinder’. Objectieve hinder wordt veroorzaakt door een bepaalde fysieke bron (een activiteit of werkzaamheid). Fysieke hinder is vaak meetbaar, zoals in decibel bij geluid. Subjectieve hinder ziet op de hinderbeleving. Het zegt iets over de manier waarop de hinder door de ontvanger wordt ervaren. De ene persoon kan bij eenzelfde activiteit meer hinder ervaren dan de andere persoon.

Voor wat betreft (objectieve) geluidshinder en padel zijn de geldende regels voor geluidsniveaus vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Klik hier voor meer informatie. Specifiek voor wat betreft toegestane geluidsniveaus gaat het om het voldoen aan de geluidsniveaus die staan beschreven in de tabel, zoals opgenomen in artikel 2.17 lid 1 sub a Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze geluidsniveaus gelden voor alle sportaccommodaties, dus ook tennis en padel. Er is (vooralsnog) geen aparte richtlijn voor geluid per sport, dus in de regel wordt aansluiting gezocht bij de algemene richtlijn die hiervoor staat. Lees meer over rechtmatige en onrechtmatige hinder in de Veelgestelde Vragen onderaan deze pagina.

Advies geluidshinder padelbanen

  • Zoek een plek op de accommodatie (indien een park nabij woningen is gelegen) zover mogelijk bij woningen vandaan. Afhankelijk van de locatie zul je daarin de bereidheid moeten hebben concessies te willen doen.
  • Maak akoestisch onderzoek standaard onderdeel van je plannen voor padel. De uitkomsten kunnen je inzicht geven en zo nodig kunnen er maatregelen genomen worden in de vorm van bijvoorbeeld een geluidsscherm als onderdeel van de plannen. Laat je daarin eventueel adviseren/begeleiden door een akoestisch bureau. Of een akoestisch onderzoek verplicht is, lees je in de Veelgestelde Vragen onderaan deze pagina.
  • Treed in overleg met de gemeente en zoek vooral de samenwerking waarbij de resultaten van akoestische inzichten een mooi uitgangspunt/praatstuk is. Samen met de gemeente kun je er dan vervolg aan geven.
  • Betrek (uiteraard) omwonenden, maar doe dit pas als er meer inzicht is in de akoestische randvoorwaarden/consequenties. Te vroeg informeren, zonder kennis van de juiste lokale (geluid) consequenties, kan alleen maar onnodig voor onrust zorgen. Treed dus in overleg als de haalbaarheid is gebleken.
  • Treed alvast (oriënterend) in overleg met bouwers en vraag naar hun ervaringen en eventuele oplossingen. Op die manier vlieg je het breed aan en kom je tot een juiste maatwerkrouting.

Rol KNLTB

De KNLTB heeft geen akoestische expertise en de realisatie van padelbanen nabij woningen is vooral een gemeentelijke (lokale) aangelegenheid. De gemeente is in deze de vergunning verstrekker en handhaver. De KNLTB volgt de ontwikkelingen en deelt relevante informatie hierover met zijn verenigingen. Daarnaast is de KNLTB op landelijk niveau in gesprek met diverse belanghebbende partijen om tot meer gezamenlijke inzichten en zo mogelijk oplossingen te komen.

Mogelijke oplossingen geluidshinder

  • Geluidscherm voorzien van kokosmatten
  • Geluidswerende PVC doeken
  • Tegengeluid

Veelgestelde vragen