HK200906 0166

Geluidshinder

Padel ontwikkelt zich razendsnel. Helaas doet zich ook een keerzijde voor, namelijk de ervaren geluidshinder door omwonenden dichtbij reeds gebouwde padellocaties en de zorgen voor nog te verwachten geluidshinder van nog aan te leggen banen. Hierbij is veel onduidelijkheid gebleken over wettelijke kaders, normen en richtlijnen. Dit is aanleiding geweest voor het oprichten van een Taskforce, onder leiding van NOC*NSF en het opstellen van een Handreiking dat betrokken partijen op lokaal niveau kan helpen bij een juiste afweging en inpasbaarheid van padelbanen. Deze handreiking is downloadbaar onderaan deze pagina.

Handreiking

Dit document is op initiatief van de KNLTB opgesteld. In de taskforce zijn vertegenwoordigers van belanghebbende partijen uit de sport, overheid, bouwers, omwonenden en geluidspecialisten bijeen gekomen, met als doel kennis en inzichten te delen en een gezamenlijke handreiking uit te brengen. In een zorgvuldig en constructief bewandeld traject, is met alle betrokken partijen deze problematiek uitvoerig besproken en getoetst. In het traject zijn diverse bronnen, zoals de toetsingskaders voor ruimtelijke ordening, relevante wetgeving en diverse geluidonderzoeken, meegenomen. De handreiking vervangt de door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) in november 2021 uitgegeven beoordelingsrichtlijn 'padelbanen en geluid'.

De handreiking is in beheer van Sportinfrastructuur.nl (onderdeel van NOC*NSF).

Maatwerk

De daadwerkelijke inpasbaarheid van padelbanen is en blijft altijd maatwerk. Ter plekke zal steeds bekeken moeten worden of een padelbaan 'akoestisch inpasbaar' is. De taskforce adviseert dan ook om te allen tijde akoestisch onderzoek integraal onderdeel te maken van plannen voor de realisatie van padelbanen. Ook wordt geadviseerd om altijd vroegtijdig in overleg te gaan met betrokkenen (initiatiefnemers, gemeenten en omwonenden).

Advies bij plannen voor aanleg padelbanen

  • Zoek een plek op de accommodatie (indien een locatie nabij woningen is gelegen) zover mogelijk bij woningen vandaan. Afhankelijk van de locatie zul je daarin de bereidheid moeten hebben concessies te willen doen ten aanzien van de, wellicht, meest gewenste plek op de betreffende locatie.
  • Voor padelbanen is door de glazen wanden van de padelkooi sprake van een richtingsafhankelijke uitstraling. Dat wil zeggen dat de geluiduitstraling niet in alle richtingen gelijk is. Dat is bijvoorbeeld bij een tennisbaan wel het geval. Daarom is het verstandig bij de inrichting van padelbanen in ieder geval rekening te houden met die richtingsafhankelijke uitstraling en de banen met de kopse kanten, zoveel als mogelijk, richting woningen te plaatsen. Daarmee is overigens niet gezegd dat het dan wel inpasbaar is.
  • Maak akoestisch onderzoek standaard onderdeel van je plannen voor de realisatie van padelbanen. De uitkomsten kunnen je inzicht geven en zo nodig kunnen er maatregelen worden genomen in de vorm van bijvoorbeeld een geluidsscherm als onderdeel van de plannen. Laat je daarin adviseren/begeleiden door een (gespecialiseerd) akoestisch bureau.
  • Treed in overleg met de gemeente en zoek vooral de samenwerking waarbij de resultaten van akoestische inzichten een mooi uitgangspunt/praatstuk is. Samen met de gemeente kun je er dan vervolg aan geven.
  • Betrek omwonenden als er inzicht in de akoestische randvoorwaarden/consequenties is verkregen en de haalbaarheid van het plan is gebleken.
  • Treed alvast (oriĆ«nterend) in overleg met bouwers en vraag naar hun ervaringen en eventuele oplossingen. Ook de bouwers hebben daarin een belangrijke informerende en adviserende rol. Op die manier vlieg je het breed aan en kom je tot een, mogelijk, juiste maatwerkrouting.

Geluidreducerende maatregelen

Diverse aanbieders van padelbanen zijn samen met akoestische specialisten de mogelijkheden aan het onderzoeken om het padelspel stiller te maken. Daarbij wordt vooral gekeken naar geluidschermen in alle vormen, maten en uitvoeringen en voorzieningen aan de padelkooi zelf door bijvoorbeeld het dichtzetten van de gaaspanelen.

Van al deze maatregelen is, tot op heden, alleen de werking van geluidschermen die naast de padelbanen of andere sportvoorzieningen zoals tennisbanen worden geplaatst wetenschappelijk bewezen waardoor deze schermen in akoestische onderzoeken meegenomen kunnen worden. Van de andere maatregelen is de werking nog niet door middel van bijvoorbeeld geluidsmetingen vastgesteld en kan er daarom nog niet mee gerekend worden in de akoestische onderzoeken.

De KNLTB volgt deze ontwikkelingen uiteraard en zal goede praktijkvoorbeelden delen zodra deze er zijn.

Mogelijke oplossingen geluidshinder

  • Geluidscherm voorzien van kokosmatten
  • Geluidswerende PVC doeken

Rol KNLTB

De KNLTB heeft geen akoestische expertise en de realisatie van padelbanen, nabij woningen, is vooral een gemeentelijke (lokale) aangelegenheid. De gemeente is in deze de vergunning verstrekker en handhaver. Door op landelijk niveau (Taskforce) met vertegenwoordigers van belanghebbende partijen in overleg te treden en een gezamenlijke handreiking uit te brengen op basis van wettelijke kaders, actuele inzichten en gefundeerde data is getracht voor alle partijen duidelijkheid te verschaffen.

Ter ondersteuning van (aangesloten) verenigingen en overige aanbieders met plannen voor de realisatie van padelbanen kan de KNLTB een (extern) akoestisch adviseur inzetten. Doel hiervan is om voorafgaand aan de plannen al te kijken naar eventuele knelpunten en mogelijkheden en op basis daarvan een eerste (telefonisch) advies te geven over de mogelijke vervolgacties en noodzakelijke onderzoeken. Nadrukkelijk dient te worden gemeld dat dit geen akoestisch onderzoek betreft. Een akoestisch onderzoek dient de vereniging zelf te bekostigen. Neem voor akoestisch advies contact op met jouw accountmanager.

Juridische ondersteuning

De KNLTB beschikt over een eerstelijns en tweedelijns juridische ondersteuning aan besturen van verenigingen. De eerstelijns ondersteuning van de KNLTB is gratis en wordt geboden door de juristen van de KNLTB. Heb je een juridische vraag op het gebied van padel(aanleg), neem dan contact op via juridischezaken@knltb.nl. Bij juridische kwesties die buiten de reikwijdte van de dienstverlening vallen, kunnen we je doorverwijzen naar een advocaat/jurist die tegen een gereduceerd uurtarief advies of bijstand in een procedure kan verlenen.