Vereniging Algemeen

Wat moet je als vereniging doen?

De WBTR brengt een aantal wijzigingen met zich mee die ook gevolgen kunnen hebben voor jouw vereniging. Het is daarom belangrijk om te kijken welke stappen je als vereniging moet zetten om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Als jouw vereniging onderstaand stappenplan doorloopt, weet je zeker dat je voldoet aan de verplichtingen die de wetswijziging oplegt.

Stap 1: Maak een keuze over de inrichting van de vereniging

Als vereniging kun je erover nadenken om het bestuursmodel en manier van toezicht te wijzigen. Zo kun je ervoor kiezen om een Raad van Commissarissen (Raad van Toezicht) in te stellen. Ook kun je ervoor kiezen om een ‘one-tier board’ in te stellen. In een dergelijk bestuursmodel vormen de uitvoerende bestuurders en toezichthoudende bestuursters tezamen het bestuur.

Beide opties zijn voor kleine verenigingen waarschijnlijk niet relevant. Voor grote verenigingen (zoals sportbonden) waar het bestuur op afstand staat van de dagelijkse gang van zaken en er sprake is van een professioneel beroepsapparaat, kunnen deze opties mogelijk wel interessant zijn. De KNLTB gaat er echter van uit dat een RVC of een andersoortig bestuursmodel niet relevant is voor de meeste tennisverenigingen.

Stap 2: Statutenwijziging

Vanwege de inwerkingtreding van de WBTR zullen verenigingen hun statuten moeten aanpassen wanneer de statuten bepalingen bevatten die in strijd zijn met de nieuwe wet of als er, bepaalde verplichtingen moeten zijn opgenomen die nu ontbreken. Om verenigingen hierin te ondersteunen, stelt de KNLTB modelstatuten beschikbaar. In de modelstatuten zijn onder meer alle bepalingen opgenomen die door de KNLTB verplicht worden gesteld, alsmede de wettelijk verplichte bepalingen en een aantal bepalingen dat weliswaar niet wettelijk verplicht is, maar waarvan de KNLTB adviseert om deze in de statuten op te nemen. Onderstreept zijn de bepalingen die voortvloeien uit de WBTR, hier en daar voorzien van een toelichting. Heb je een vraag over de WBTR? Bekijk dan hier de veelgestelde vragen. Het doorvoeren van de wijzigingen moet bij de eerstvolgende statutenwijziging plaatsvinden. De statutenwijziging hoeft dus niet per se vóór 1 juli 2021 rond te zijn, maar wij raden verenigingen aan om hier niet al te lang mee te wachten.

Hoe te handelen?

Zodra je de statuten conform ons model hebt gewijzigd, stuur je de statuten ter goedkeuring naar ons toe door een mail te sturen naar juridischezaken@knltb.nl. Wij verzoeken je om duidelijk aan te geven wat je wenst te wijzigen en waar je wenst af te wijken van ons model. Nadat de KNLTB goedkeuring heeft gegeven, leg je de gewijzigde statuten ter vaststelling voor aan de leden in de algemene vergadering. Hierna laat je de nieuwe statuten bij een notaris verlijden en stuur je een kopie van de notariële akte naar ons toe.

Stap 3: Good Governance

Met de WBTR wil de overheid voorkomen dat verenigingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities. De wetgever heeft daarom als stok achter de deur bepaald dat de bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement nu ook geldt voor verenigingen. Loop je als bestuurder dan nu meer risico? Nee, zeker niet!

Maar dan moet je in de praktijk natuurlijk wel uitvoering geven aan de nieuwe wet, zodat sprake is van good governance, oftewel: ‘goed bestuur’. Maar wat houdt ‘goed bestuur’ dan precies in? Dit wordt toegelicht aan de hand van 7 thema’s. Klik op het betreffende thema voor meer informatie.

Thema 1: Statuten, reglementen en gedragscodes
Thema 2: Bestuur democratisch en transparant, betrek leden en leraar
Thema 3: Handel in het belang van de vereniging
Thema 4: Maak taken en verantwoordelijkheden binnen de vereniging duidelijk
Thema 5: Handel financieel integer
Thema 6: Hanteer een actief integriteitsbeleid
Thema 7: Heb oog voor maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen