Tennisbaan Sproeien (2)

Statuten en Reglementen

Op grond van de wet moeten de grondregels van een vereniging worden vastgelegd in statuten. Zo vind je in de statuten bijvoorbeeld terug wat het doel is van de vereniging, wat de wijze van benoeming van bestuurders is en hoe de algemene vergadering bijeen moet worden geroepen. De bepalingen in de statuten zijn bindend voor alle leden en organen van de vereniging. Regels over de dagelijkse gang van zaken (meer praktische zaken) kunnen beter worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten en de statuten mogen niet in strijd zijn met de wet.

Modellen

Om verenigingen te ondersteunen bij het opstellen of wijzigen van statuten en/of huishoudelijk reglement, stelt de KNLTB modelstatuten en een model huishoudelijk reglement beschikbaar. In de modelstatuten zijn onder meer alle bepalingen opgenomen die door de KNLTB verplicht worden gesteld, alsmede de wettelijk verplichte bepalingen en een aantal bepalingen dat weliswaar niet wettelijk verplicht is, maar waarvan de KNLTB adviseert om deze in de statuten op te nemen. Optioneel zijn de schuingedrukte teksten.

Hoe te handelen

Bij het opstellen of wijzigen van de statuten adviseren wij je om onderstaand stappenplan te volgen:

 • Stap 1: leg de (gewijzigde) statuten ter goedkeuring aan ons voor door een mail te sturen naar juridischezaken@knltb.nl. Wij verzoeken je om duidelijk aan te geven wat je wenst te wijzigen en waar je wenst af te wijken van ons model;
 • Stap 2: leg de (gewijzigde) statuten ter goedkeuring voor aan de leden in de algemene vergadering;
 • Stap 3: laat de (gewijzigde) statuten bij een notaris verlijden;
 • Stap 4: stuur ons een kopie van de notariële akte toe.

Ook voor het opstellen of wijzigen van een huishoudelijk reglement heb je goedkeuring van ons nodig. Wees erop bedacht dat er in ons model een vetgedrukte bepaling is opgenomen, die verplicht dient te worden overgenomen.

De omnivereniging

Een omnivereniging is een vereniging met verschillende afdelingen. Zo is een omnisportvereniging een sportvereniging waar verschillende sporten worden beoefenend. Elke tak van sport heeft binnen de hoofdvereniging een eigen afdeling. De KNLTB heeft voor de tennis- en padelafdelingen die onderdeel zijn van een omnivereniging een model huishoudelijk reglement opgesteld. Het betreft hier (in juridische zin) een model huishoudelijk reglement voor een tennis- en padelafdeling zonder zelfstandige rechtsbevoegdheid. Als jouw tennis- en padelafdeling wel volledige rechtsbevoegdheid heeft, dan dien je gebruik te maken van onze modelstatuten voor verenigingen (zie hierboven).

Wil je een huishoudelijk reglement van een tennis- en padelafdeling opstellen of wijzigen, dan heb je goedkeuring nodig van de KNLTB. Hierna dien je het reglement ter vaststelling aan de afdelingsvergadering en de algemene ledenvergadering van de hoofdvereniging voor te leggen.

Ongeldige besluiten

Het is belangrijk dat besluiten die binnen de vereniging worden genomen niet in strijd zijn met de wet of de statuten. Is dit toch het geval, dan kan het besluit nietig of vernietigbaar zijn. Een nietig besluit is een besluit dat geacht wordt nooit te hebben plaatsgevonden. Het besluit heeft dus geen rechtsgevolgen. Een vernietigbaar besluit heeft daarentegen wel rechtsgevolgen. Een dergelijk besluit blijf van kracht totdat de rechter het besluit heeft vernietigd.

Nietige besluiten

De wet bepaalt dat een besluit van een orgaan van de vereniging (zoals bijvoorbeeld het bestuur of de algemene vergadering) nietig is als het besluit in strijd is met de wet of de statuten. Wat hieronder niet valt, is als er sprake is van strijd met een wettelijke of statutaire bepaling die de totstandkoming van het besluit regelt (bijvoorbeeld een te korte oproepingstermijn voor de algemene vergadering). Een dergelijk besluit is vernietigbaar.

Vernietigbare besluiten

De wet bepaalt dat een besluit van een orgaan van de vereniging vernietigbaar is als:

 • Het besluit in strijd is met de wettelijke of statutaire bepalingen die het totstandkomen van besluiten regelen (er zijn dus fouten gemaakt tijdens de procedure);
 • Het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid;
 • Het besluit in strijd is met een reglement.

Belangrijke uitgangspunten

 1. De algemene vergadering stelt de statuten en reglementen vast;
 2. De statuten bepalen de bevoegdheden van verenigingsorganen zoals het bestuur, de algemene vergadering en commissies;
 3. In het huishoudelijk reglement worden praktische zaken vastgelegd;
 4. Binnen alle verenigingsorganen moet er gestemd worden voordat een besluit tot stand komt;
 5. De uitslag van de stemming bepaalt of het besluit wordt aangenomen of niet. De statuten bepalen wat voor meerderheid er nodig is;
 6. De voorzitter van het orgaan stelt vast of, en zo ja welk, besluit is genomen.