Vereniging bomen overizicht

Good Governance

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Met deze wet wil de overheid voorkomen dat verenigingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities. In de praktijk verandert er strikt gezien weinig met de komst van deze wet. Het gaat enkel om een voor verenigingen wettelijke verankering van regelgeving die al gold voor de BV’s en de NV’s. Wel dienen bestuurders zich extra bewust zijn van ‘goed bestuur’. Maar wanneer doe je het als verenigingsbestuurder nu eigenlijk goed? Met andere woorden: wanneer is sprake van good governance, oftewel, ‘goed bestuur’? Dit wordt toegelicht aan de hand van 7 thema’s. Deze thema’s kunnen dienen als richtlijn voor goed bestuur en kunnen worden gezien als praktische invulling van de Code Goed Sportbestuur. Klik op het betreffende thema voor meer informatie.

Thema 1: Statuten, reglementen en gedragscodes

 • Stel statuten, reglementen en gedragscodes vast en houd ze up-to-date
 • Maak bij herziening van de documenten gebruik van de door de KNLTB beschikbaar gestelde modellen
 • Handel niet in strijd met de statuten, reglementen, gedragscodes en wet- en regelgeving

Thema 2: Bestuur democratisch en transparant, betrek leden en leraar

 • Betrek zoveel mogelijk leden bij de besluitvorming
 • Deel informatie met leden, leraar en andere betrokkenen binnen en - zo nodig - buiten de vereniging
 • Sta open voor input vanuit leden en nodig leden uit om mee te discussiëren

Thema 3: Handel in het belang van de vereniging

 • Richt je bij de vervulling van je taak naar het belang van de vereniging
 • Onthoud je van beraadslaging en besluitvorming in geval van een persoonlijk, tegenstrijdig belang
 • Zet je actief in voor de continuïteit van de vereniging

Thema 4: Maak taken en verantwoordelijkheden binnen de vereniging duidelijk

 • Stel een taak- en functieomschrijving vast en sta stil bij verschillende vormen van arbeidsrelaties
 • Grijp tijdig in bij (vermoedelijk) wanbeleid van medebestuurders
 • Leg in de statuten vast wie tot vertegenwoordiging bevoegd is en tot welk bedrag

Thema 5: Handel financieel integer

 • Zorg voor een actuele en inzichtelijke boekhouding
 • Zorg ervoor dat de jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de kascommissie of een door de ALV benoemde accountant
 • Hanteer voor het verrichten van financiële handelingen een vier-ogen-principe

Thema 6: Hanteer een actief integriteitsbeleid

 • Vraag voor vrijwilligers, leraar en andere medewerkers binnen de vereniging een VOG aan
 • Stel een vertrouwenscontactpersoon aan en zorg dat hij/zij bekend is bij de leden
 • Stel gedragscodes op, laat deze door de ALV goedkeuren en door de betrokken personen ondertekenen

Thema 7: Heb oog voor maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen

 • Houd in de gaten welke ruimtelijke plannen er in de buurt van de vereniging spelen
 • Wees progressief en ga mee met moderne technieken
 • Zorg voor een representatieve samenstelling van het bestuur

Ben je nieuw als bestuurslid en wil je meer informatie? Bekijk dan onze webinar voor nieuwe bestuursleden