Aansprakelijkheid speeltoestellen (1)

Aansprakelijkheid speeltoestellen

Op een vereniging rust een bepaalde zorgplicht jegens een ieder die van de sportaccommodatie gebruik maakt of die op het sportcomplex aanwezig is.  

Indien een vereniging een bepaalde situatie in het leven roept en laat voortbestaan die gevaarlijk kan zijn voor iemand die niet oplet of die onvoorzichtig is, moet de vereniging bepaalde veiligheidsmaatregelen treffen. 

Als een vereniging haar zorgplicht niet in acht neemt kan dat tot aansprakelijkheid leiden. Het is dus essentieel dat de vereniging goed te rade gaat of zij in een bepaalde situatie gehouden is veiligheidsmaatregelen te treffen. 

De volgende omstandigheden zijn hierbij van belang: 

  1. de mate van waarschijnlijkheid dat de onoplettendheid en de onvoorzichtigheid kan worden verwacht. Daarbij is onoplettend en onvoorzichtig gedrag van kinderen veel waarschijnlijker dan van volwassenen;
  2. de grootte van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan;
  3. de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben;
  4. de mate van bezwaarlijkheid voor het treffen van maatregelen. 

Sommige risico´s zijn onvermijdelijk. Bij een turnwedstrijd bijvoorbeeld of bij een motorcrosswedstrijd is de kans op een valpartij zeer reëel en niet altijd te vermijden. De vereniging dient in die situaties maatregelen te treffen om de gevolgen van een dergelijke val te voorkomen: de vereniging dient er voor te zorgen dat een turner op een goede mat terecht komt en dat de motorrijder tijdens de valpartij niet tegen een hard obstakel aan botst. 

In een aantal uitspraken heeft de Hoge Raad aangegeven dat een vereniging onder meer dient te zorgen voor: 

  • Voldoende opgeleid personeel, zoals trainers. De trainer dient ook een bepaalde zorgvuldigheid in acht te nemen. Een jeugdtrainer mag de kinderen geen oefeningen laten doen die tot gevaarlijke of onverantwoorde situaties kunnen leiden. Denk aan een oefening tijdens de training waarbij het ballenkanon veel te dicht bij de kinderen is geplaatst. Ook moet de trainer ingrijpen op het moment dat de kinderen de instructies niet correct opvolgen en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 
  • Deugdelijk en voldoende materiaal. Bij een vereniging valt te denken aan de staat van het gravel of kunstgras. 
  • Voldoende vrijwilligers. Dit vereiste is onder meer van belang bij sporten waarbij een speler lijfelijk dient te worden geassisteerd bij de uitoefening, zoals bijvoorbeeld het geval is bij turnen. 

Een ongevallenverzekering keert een eenmalige som geld uit aan leden van de vereniging in het geval dat een ongeval bij de verzekerde rechtstreeks de dood, blijvende invaliditeit of tandheelkundige behandeling tot gevolg heeft. Via de KNLTB is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle leden van aangesloten verenigingen. 

Uit het vorenstaande blijkt dat er een zorgplicht bestaat van de vereniging jegens een ieder die van haar accommodatie gebruik maakt of die op het tenniscomplex aanwezig is. Indien verenigingen deze zorgplicht niet in acht nemen, kan dit tot aansprakelijkheid van de vereniging leiden. 

Aansprakelijkheid speeltoestel 

Wanneer uw vereniging speeltoestellen plaatst of een speelveldje aanlegt voor de jeugd, is het van belang dat u voldoet aan alle wettelijke vereisten. Wanneer uw vereniging niet voldoet aan de wettelijke vereisten, loopt u het risico dat de rechter (in geval er een kind letsel oploopt en ouders uw vereniging aansprakelijk stellen) oordeelt dat uw vereniging niet aan de zorgplicht heeft voldaan met alle gevolgen van dien. 

Wij raden u aan alleen een speeltoestel te plaatsen wanneer u kunt voldoen aan alle wettelijke vereisten. Daarnaast kan het zo zijn dat de gemeente voorschrijft dat er bijvoorbeeld een aanlegvergunning of een bouwvergunning moet worden aangevraagd, u kunt hierover het beste contact opnemen met uw gemeente. Het plaatsen van een tekst waarin u aangeeft dat het gebruik van het speeltoestel op eigen risico gebeurt, is goed maar het ontslaat u niet van het voldoen aan uw zorgplicht en mogelijke aansprakelijkheid.