Grote vereniging groen bos

Gemeente

Over het algemeen hebben verenigingen nog weinig contact met de gemeente waarin ze gevestigd zijn, terwijl de gemeente voor de vereniging juist een belangrijke partner kan zijn. 

Zo zijn via de gemeente vaak subsidies te verkrijgen voor bepaalde sportactiviteiten. Verder initiëren gemeenten regelmatig activiteiten die voor sportverenigingen van grote waarde kunnen zijn, zoals het aanstellen van combinatiefunctionarissen die onder meer moeten zorgen voor een breder sportaanbod op scholen. Daarnaast is er het Sportakkoord: een akkoord van VWS, partners in de sport en gemeenten waarin afspraken zijn vastgelegd om de Nederlandse sport toekomstbestendig en voor iedereen toegankelijk te maken. Op deze pagina lees je hier meer over. 

Subsidies  

Eén van de manieren waarop gemeenten sportverenigingen ondersteunen, is door middel van het verstrekken van subsidies. Waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, verschilt per gemeente. Veel gemeenten hebben subsidies beschikbaar voor jeugdsportactiviteiten, voor sportstimuleringsactiviteiten (waarbij het maatschappelijk belang wordt gediend, zoals bevordering van integratie, of vergroten van bewegingsactiviteit bij bepaalde doelgroepen), voor onderhoud van accommodaties en voor bijzondere evenementen. Over het algemeen is op de website van de gemeente na te lezen welke subsidies beschikbaar zijn. 

Gemeentelijk sportbeleid  

De waarde van sportverenigingen voor onze samenleving is bij gemeenten bekend. Toch is het sportbeleid in veel kleine gemeenten voornamelijk gericht op accommodatiebeleid. Niet iedere gemeente heeft namelijk voldoende expertise in huis om een sportbeleid te ontwikkelen, door een gebrek aan mensen en middelen. Veel gemeenten weten ook niet precies wat sportverenigingen te bieden hebben en hoe ze die meer bij het beleid kunnen betrekken. Sportverenigingen en hun accommodaties kunnen bijvoorbeeld veel breder worden ingezet. Naast gebruikt te worden voor trainingen en wedstrijden kan een sportvereniging ook prima dienen als locatie voor naschoolse opvang.  
 
In gemeenten waar sportbeleid wel verder is uitgewerkt, vormen sportverenigingen een onmisbare schakel in dat sportbeleid. Gemeenten zijn dan ook zeker bereid verenigingen te ondersteunen bij hun activiteiten. In veel gevallen wordt in het sportbeleid geen onderscheid tussen sporten gemaakt, maar een enkele gemeente heeft ook een speciale ‘tennisvisie’ in hun sportbeleid opgenomen.  

Er is voor verenigingen dus voldoende reden om de mogelijkheden voor samenwerking met de gemeente nader te bekijken.

Platform Public Affairs Lokaal

Hoe pak je public affairs op lokaal niveau nu goed aan? Om tennis- en padelverenigingen hierbij te helpen, heeft de KNLTB een speciaal platform in het leven geroepen.

Op het platform Public Affairs Lokaal wordt stapsgewijs uitgelegd wat PA Lokaal precies inhoudt voor tennis- en/of padelverenigingen, welke thema’s zoal spelen op gemeentelijk niveau, welke belangen verschillende partijen hebben en vooral hoe verenigingen zelf te werk kunnen gaan om PA Lokaal op de juiste manier aan te pakken.