Ricoh Open decor voor eerste Ledenraadsvergadering van 2017

Vorige week had tijdens de Ricoh Open in Rosmalen ook weer de halfjaarlijkse Ledenraadsvergadering van de KNLTB plaats. De KNLTB sprak met de Ledenraadsleden over zaken als Tenniskids blauw, dataverzameling en Compact Spelen. Verder werd de nieuwe technisch directeur Jacco Eltingh kort geïntroduceerd en passeerde zoals gebruikelijk enkele formele punten de revue.

Natuurlijk kwam tijdens de Ledenraadsvergadering ook de jaarrekening over 2016 aan de orde. Deze is besproken en vastgesteld en ook werd door de KNLTB van de gelegenheid gebruik gemaakt om het Jaarverslag 2016 onder de aandacht te brengen. Het verslag beschrijft alle activiteiten en initiatieven die de KNLTB het vorige jaar ondernam.

Tenniskids Blauw: geen afdracht richting KNLTB

Er werd van gedachten gewisseld over Tenniskids blauw en dan in het bijzonder over de contributie voor deze kinderen, van 4 tot 6 jaar. De jeugd heeft de toekomst en investeren in de jeugd is belangrijk. De KNLTB wil daarom instroom van jeugd zo laagdrempelig mogelijk maken. Daarom lag er een voorstel bij de Ledenraad om de afdracht richting de KNLTB voor kinderen tot 6 jaar af te schaffen. De Ledenraad heeft dit voorstel formeel goedgekeurd zodat de afdracht aan de KNLTB voor leden tot zes jaar komt te vervallen. Zo wordt het voor verenigingen mogelijk om de contributie zo laag mogelijk te houden. De hoop van de KNLTB is dat de hoogte van de contributie van verenigingen laag blijft, waardoor heel veel kinderen al op jonge leeftijd de tennissport kunnen ontdekken.

Dataverzameling

Een ander punt om iets langer bij stil te staan, was de verzameling van data over de leden van de KNLTB. Verrijking van data, de 600.000 Nederlandse tennisleden beter leren kennen, is belangrijk voor de KNLTB om haar verenigingen en leden nog beter te kunnen bedienen. Als deze data gebruikt kan worden om leden te benaderen met acties kan de data ook aantrekkelijk zijn voor potentiële sponsors en eventuele andere samenwerkingspartners. De KNLTB denkt daarom ook na over eventuele uitbreiding van de mogelijkheden om leden te benaderen. Daarom lag er een voorstel om toestemming te vragen aan de Ledenraad om leden telefonisch te benaderen. Uiteraard alleen met inachtneming van alle wet- en regelgeving en met gebruik van een vast contactprotocol, waarbij voorop stond dat de leden niet benaderd mogen worden als zij geen voordeel krijgen met een actie. Dit plan had voor-, maar ook tegenstanders, zo realiseerde de bond zich toen het idee voor het eerst werd geopperd.

De KNLTB heeft daarom besloten dit voorstel tijdens deze Ledenraadsvergadering niet in stemming te brengen. Wel is tijdens de vergadering een toelichting gegeven op de kansen die toegang tot data kunnen bieden en dat de KNLTB met het oog op de toekomst wel de mogelijkheden ervan wil benutten, zowel voor zichzelf als voor haar sponsors en partners. Met inkomsten vanuit sponsoring worden bijvoorbeeld de kosten opgevangen van het Tenniskids Blauw-voorstel, waardoor er geen afdracht meer is voor kinderen tot 6 jaar. Zo komen extra sponsorsinkomsten weer ten goede aan de verenigingen.

Eerste evaluatie compact spelen

Ook bood de Ledenraadsvergadering een goede gelegenheid om de eerste ervaringen met Compact Spelen door te nemen. Tijdens de afgelopen voorjaarscompetitie werd dit voor het eerst gehanteerd. De resultaten van evaluatie met de Verenigingscompetitieleiders zijn binnen en boden tijdens de Ledenraadsvergadering goede gespreksstof.

Ten slotte werden twee beoogde nieuwe bestuursleden voorgesteld nadat een sollicitatiecommissie positief geadviseerd had:  Roger Davids (voor de functie voorzitter) en Peter Hendriks (voor de functie secretaris). Zij worden in december officieel voorgedragen voor benoeming, maar lopen de komende maanden al mee met het Bondsbestuur.