Geld (1)

Alle noodfondsen en maatregelen voor KNLTB-verenigingen en leraren op een rij

De overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden zullen tot zeker 28 april gelden. Het is daarom voor verenigingen en leraren goed om alvast vooruit te kijken naar de eventuele financiële gevolgen van deze crisis. Inmiddels zijn al verschillende noodfondsen en maatregelen geopend waar ook verenigingen en leraren aanspraak op kunnen maken. We hebben deze regelingen daarom overzichtelijk voor je op een rij gezet.  

Eenmalige tegemoetkoming - TOGS

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 27 maart het de regeling tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 geopend. Eerder werd deze regeling het Noodloket genoemd. Ondernemers en ook sportverenigingen kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen het coronavirus.

De TOGS is een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro die specifiek is voor ondernemers die (grotendeels) dicht moesten van de overheid. Sportverenigingen, sportkantines en leraren vallen door het sluiten van sportaccommodaties ook onder deze regeling. De SBI codes hiervoor zijn: 56.29 (Kantines en contractcatering), 85.51.9 (Overig sport- en recreatieonderwijs) voor tennis- en padelleraren en 93.12.4 (Tennis). Op de website van RVO is alle specifieke informatie te vinden over de TGOS en kun je direct een aanvraag doen.

NB. De wijzigingen van 7 april zullen komende week aan de lijst die RVO hanteert worden toegevoegd en vanaf 15 april kunnen organisaties met de betreffende SBI-codes een aanvraag indienen. De huidige lijst met SBI-codes is hier te vinden en hier staan de toevoegingen van 7 april.  

Belangrijk bij het doen van een aanvraag is dat het bedrijf of sportvereniging, zoals dat in het KVK-register voor 15 maart 2020 is opgenomen, moet overeenkomen met de in aanmerking komende sectoren, in dit geval sport. Het bedrijf mag niet fysiek gevestigd zijn op het woonadres. Verder wordt aangegeven dat je aanmerking kan komen voor de tegemoetkoming van 4000 euro als je naar verwachting in de periode tussen 16 maart en 15 juni minimaal 4000 euro omzetverlies gaat lijden én minimaal 4000 euro aan vaste lasten hebt. Aanvragen moeten uiterlijk 26 juni binnen zijn.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van deze tegemoetkoming voor jouw vereniging? Onze partner Sportstroom is ervaren in subsidieaanvragen en kan verenigingen helpen via dit loket: https://www.sportstroom.nl/steunloketcorona/

Kijk hier voor gedetailleerde info en het aanvragen van de TOGS. 

Doorbetalen salarissen - NOW-regeling

Bij veel verenigingen speelt de vraag of zij de salarissen moeten doorbetalen in deze sportloze periode. Een dergelijke omstandigheid ligt in de risicosfeer van de werkgever. De werkgever zal dus de salarissen moeten blijven betalen van bijvoorbeeld trainers in loondienst of onderhoudspersoneel en kan een werknemer niet dwingen om verlof op te nemen. Wel kan gekeken worden of er tijdelijk andere werkzaamheden zijn die de werknemer kan verrichten.

Met de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid) neemt de overheid een fors deel van de loonsom voor haar rekening, als bedrijven of verenigingen personeel niet of weinig meer kunnen laten werken. Deze regeling vervangt de eerder aangekondigde regeling werktijdverkorting ook wel 'corona-ww' genoemd.

De overheid neemt met deze regeling tot 90 procent van de salarissen van personeel over, tot een maximumbedrag van 9500 euro per persoon per maand. Werkgevers hoeven dan nog maar 10 procent van het loon te betalen. Ook vakantiegeld en pensioen worden meegenomen in de regeling.

Deze regeling is bedoeld voor bedrijven of verenigingen die gedurende drie maanden minimaal 20 procent omzetverlies hebben. Vanaf 1 maart, dus met terugwerkende kracht, kunnen ze een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen. Dat krijgen ze naar rato van de omzetdaling. Een bedrijf dat 100 procent van de omzet verliest, omdat het bijvoorbeeld helemaal niet meer open mag zijn, krijgt 90 procent van de loonsom gecompenseerd. Een bedrijf dat 50 procent van de omzet verliest, krijgt dan 45 procent van de loonsom gecompenseerd.

Bedrijven of verenigingen moeten kunnen aangeven hoe ze worden geraakt door het coronavirus of de economische gevolgen daarvan. De omzet moet minimaal met 20 procent gedaald zijn in deze periode. De NOW geldt in principe voor alle bedrijven.

Een belangrijke voorwaarde van de NOW is dat medewerkers hun reguliere salaris blijven ontvangen. Bedrijven mogen in de periode dat ze subsidie krijgen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm.

Als een bedrijf aan alle voorwaarden voldoet, keert het UWV een voorschot van 80 procent uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel wordt binnen twee tot vier weken na indiening van de aanvraag ingediend. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarvoor een bedrijf NOW heeft ontvangen, moet de subsidie nog eens vastgesteld worden. Daarvoor is een accountantsverklaring nodig. Binnen 22 weken zal er dan een eindafrekening worden opgesteld. Bedrijven kunnen vanaf 6 april 2020 een aanvraag indienen voor de NOW bij het UWV.

Regeling voor zzp-ers - TOZO

De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) ondersteunt zelfstandige ondernemers zoals leraren met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten.

De regeling werkt terug tot 1 maart. Dit betekent dat als jouw zelfstandige onderneming vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen is gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, je bij de gemeente waar je woont een aanvraag kunt indienen. Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van het huishouden en inkomen. Het gaat in beginsel om aanvulling tot het sociaal minimum. Dat is € 1.653,65 bruto per maand voor gehuwden/gelijkgestelden en € 1.219,09 voor alleenstaanden van 21 jaar en ouder. Deze inkomensondersteuning hoeft niet terug te worden betaald.

Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz (Bijstand voor zelfstandigen) gehanteerde percentage van 8% liggen.

Kijk hier voor gedetailleerde info.

Versoepeling Aflossingsregels banken en SWS

De uitbraak van het coronavirus zorgt dat veel tennis- en padelverenigingen zich grote zorgen maken over het nakomen van financiële verplichtingen. Om nu alvast een deel van die zorgen weg te nemen hebben de banken al aangegeven om de aflossingen met zes maanden uit te stellen. Ook de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft toegezegd om de afbouwperiode van de borgstelling te verlengen met een halfjaar.

De ABN Amro, BNG, ING, Rabobank en Triodos Bank hebben een regeling getroffen waarmee zij hun klanten in het midden- en kleinbedrijf, waaronder tennis- en padelverenigingen, te hulp schieten: voor zakelijke kredieten tot 2,5 miljoen euro kan aflossing voor zes maanden worden opgeschort, mits de bedrijven gezond zijn en niet al met betalingsproblemen kampen.

SWS besloot, na overleg met haar arrangementspartners, om de afbouw van de borgstelling óók voor zes maanden op te schorten. Voor veel sportclubs is de financieringslast immers één van de grotere uitgavenposten. Het uitstel van zes maanden geeft tennis- en padelclubs de ruimte om aanvullende maatregelen te nemen die de vereniging draaiende kunnen houden.

Bij het uitstel van de aflossingsregeling van de banken is het goed om te weten dat elke bank weer op een eigen manier omgaat met het uitstel. Bij de ene bank moeten sportverenigingen aangeven als ze geen gebruik willen maken van de regeling en bij de andere werkt het juist andersom. SWS adviseert alle tennisverenigingen daarom om de eigen situatie tijdig in kaart te brengen en om de afspraken af te stemmen met de eigen bank.

Rabobank Coöperatief Fonds

TeamNL partner Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden aan Rabobank klanten via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Een vereniging die in continuïteitsproblemen dreigt te komen, bijvoorbeeld door het wegvallen van een belangrijk event of activiteit (uitgezonderd zijn zaken als contributie-inkomsten of reguliere horeca-omzet) kan een aanvraag doen. Kijk hier voor meer informatie, voorwaarden en het aanvraagformulier.