Leidraad voor kredietaanvraag

Wanneer uw vereniging voornemens is omvangrijke investeringen te doen, bijvoorbeeld ten behoeve van de accommodatie, zal hiervoor in de regel geld moeten worden geleend.

Uiteraard zal een bank niet zo maar bereid zijn een kredietaanvraag te honoreren. Een bank wil vooraf de nodige zekerheden en uw vereniging dient hier in de kredietaanvraag voldoende rekening mee te houden.

Ondernemingsplan

Wanneer een bedrijf voor een lening een beroep doet op een bank, zal een ondernemingsplan moeten worden gepresenteerd. Hoewel uw vereniging niet helemaal vergelijkbaar is met een bedrijf, zal ook een vereniging een duidelijk plan van aanpak moeten overleggen. In het plan dienen de doelstellingen te worden beschreven die de vereniging door de inzet van de gevraagde financieringsmiddelen beoogt te realiseren. In het plan dienen ook de achtergronden, waaronder de ontwikkeling van de (plaatselijke) tennismarkt, te worden opgenomen. Aangezien de accommodatie voor een bank in de regel onvoldoende zekerheid biedt, en derhalve niet geschikt is als onderpand te dienen, zal de vereniging in het plan met name moeten aantonen dat de continuïteit van de vereniging is gewaarborgd. De volgende onderwerpen kunt u als leidraad nemen bij het opstellen van een plan ten behoeve van een kredietaanvraag:

 1. Algemene beschrijving van de vereniging
  Hierin opgenomen een bijschrijving van:
  - de (statutaire) doelstelling
  - de accommodatie
  - de bestuurlijke organisatie, het vrijwillig (en eventueel professioneel) kader
  - de activiteiten
  - het ledenaantal, de ontwikkeling hiervan van de afgelopen jaren
  - de financiële situatie
  - de sponsors
 2. Ontwikkeling van de markt
  Hierin een schets van de ontwikkeling van de 'markt' waarbinnen de vereniging zich beweegt. Dit kan zijn een overzicht van de trend binnen de tennissport in het algemeen en binnen de regio van uw vereniging in het bijzonder. Tevens kan worden belicht in hoeverre andere aanbieders op de markt van vrijetijdsbesteding een rol spelen. Sociaal demografische gegevens (leeftijdsopbouw/inkomen) en gegevens over de gemiddelde tennisparticipatie in uw directe omgeving kunnen inzicht geven in het aantal potentiële leden.
 3. Investeringsprognose
  Hiermee geeft u een omschrijving van de beoogde investering. Deze moet uiteraard aansluiten op de hierboven genoemde punten 1 en 2. De bank moet ervan overtuigd zijn dat de geplande investering past binnen de doelstelling van de vereniging en verantwoord is met het oog op de omgevingsfactoren. Naast de aangegeven aanvangsinvestering, zal de bank willen weten of uit deze investering (op termijn) ook nog de noodzaak voor andere investeringen voortvloeit. Daarnaast zal moeten worden aangegeven hoe één en ander in de praktijk wordt gemanaged. Bijvoorbeeld gaat het hier om de vraag of er nog extra personeel dient te worden ingezet en of de werving hiervan makkelijk is te realiseren. Ook de vraag of het wellicht verstandig is een aparte rechtspersoon in het leven te roepen kan hier aan de orde komen. Met name zal dit spelen wanneer het een grote accommodatie betreft.
 4. Prognose baten en lasten, liquiditeit en balans
  In hoofdzaak draait het erom dat de vereniging kan aantonen dat in de nieuwe situatie het financiële plaatje kloppend is te maken. Bij de beoordeling van deze prognose zal de bank altijd een vergelijking willen van de huidige situatie en de situatie die ontstaat nadat de investering is gedaan. Uit de exploitatiebegroting moet blijken of de vereniging aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.

Met garanties makkelijker en goedkoper een lening

Een bank zal makkelijker en waarschijnlijk ook voordeliger een lening willen verstrekken wanneer de vereniging een garantie kan overleggen. Uw eigen gemeente is de meest voor de hand liggende partij wanneer het gaat om het krijgen van een dergelijke garantie. Meestal is een gemeente echter niet bereid om voor het volledige bedrag garant te staan. De vereniging kan dan ook een beroep doen op de Stichting Waarborgfonds Sport (tel. 070-3216630). Deze organisatie verleent onder bepaalde voorwaarden ten behoeve van sportverenigingen aan de kredietverlenende instantie een borgstelling voor maximaal 50% van de te lenen hoofdsom

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.