Regelgeving

Op deze pagina vind je alles over regelgeving van- en tijdens de competities.

Competitiereglement

Het Competitiereglement regelt de inschrijving, organisatie en het verloop van competities. Soms is er een aanvullend reglement voor een regiocompetitie of de Eredivisie.

Het Competitiereglement bepaalt dat een vereniging de KNLTB kan verzoeken een onderzoek in te stellen, wanneer men twijfelt aan de speelgerechtigdheid van een speler. Ook kan een vereniging bij de KNLTB een protest indienen bij constatering van een overtreding van het reglement. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek of een protest kan alleen namens de vereniging door de Verenigingscompetitieleider (VCL) of het bestuur bij de KNLTB worden ingediend. Voor het indienen van een verzoek tot een onderzoek of van een protest zijn speciale online formulieren beschikbaar die je via onderstaande links kan invullen. Ook voor het instellen van een beroep bij de Raad van Beroep na een eerdere uitspraak door de KNLTB is een formulier beschikbaar.

Verkort & Compact Spelen

Voor alle dubbelpartijen (DD, HD en GD), bij zowel senioren- als juniorencompetities geldt Verkort Spelen: er wordt een beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) gespeeld op het moment dat in een dubbel de stand één set gelijk is. Winnaar van die beslissende tiebreak – en daarmee ook de partij – is de dubbelcombinatie die het eerst tien punten behaalt met een verschil van twee punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en dient in MijnKNLTB.nl ingevoerd te worden als 10-6 of 11-13. Voor 8&9 Tennis en de Zomeravondcompetitie geldt Compact Spelen. Klik hier voor meer informatie.

Versoepelde invallersregeling

De wijzigingen vanaf 2018 zijn: 

  • Competitiespelers mogen een onbeperkt aantal keren per week competitie spelen voor hun vereniging, mits de speler niet meer dan eenmaal uitkomt in een hoger geklasseerd team.
  • De bandbreedte om te kunnen spreken van een hoger of lager geklasseerd competitieteam, wordt verhoogd van 0,5 naar 2,0.

Fair Play

Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport en daarmee ook niet binnen de tennissport. Op en naast de tennisbaan dient iedereen zich eerlijk en sportief te gedragen. De KNLTB wil samen met verenigingen optrekken in de strijd tegen ongewenst gedrag.Voor de start van de competitie is het belangrijk om alle spelers uit te leggen wat Fair Play is, welke gedragingen wel en niet horen op en om de baan en hoe leden een misdraging kunnen melden. Bewustwording creëren is een van de belangrijkste dingen in het voorkomen van misdragingen. Klik hier voor meer informatie. 

Heb je (een vermoeden van) een misdraging die je wil melden? Gebruik dan onderstaand formulier.

Handleiding 'omgaan met wangedrag'

De KNLTB verstaat onder een misdraging een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel van de tennisvereniging. Je kunt hierbij denken aan vernieling, bedreiging of schelden. Doet een dergelijk voorval zich voor, dan is het de verantwoordelijkheid van de vereniging om in te grijpen. Het bestuur dient altijd op de hoogte te worden gesteld van de misdraging. Op die manier draag je bij aan Fair Play. In de handleiding vind je de verschillende bevoegdheden voor VCL, VTL en Toernooicoach. Het stroomschema helpt tevens bij het juist handelen bij een (ernstige) misdraging. Doet een misdraging zich dus voor tijdens de competitie, pak als vereniging
dan de handleiding erbij zodat helder wordt welke stappen er doorlopen moeten worden. Maar het uitgangspunt blijft natuurlijk dat iedereen zich sportief gedraagt. Op die manier blijft tennis voor iedereen een veilige en gezellige sport.