Typen laptop online

Gevolgen van het verbod op reclame voor online kansspelen

Op 19 april is het ‘Besluit ongerichte reclame kansspelen op afstand’ gepubliceerd. Oftewel, de wetwijziging waarmee het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen wordt geregeld. Vanaf 1 juli 2023 is het aanbieders van online kansspelen verboden hier ongericht reclame voor te maken. Dit besluit zat er al een tijd aan te komen en is met de publicatie in het Staatsblad formeel bekrachtigd. Het doel van deze wijziging van de Wet op de kansspelen is erop gericht te voorkomen dat jongeren onder de 24 jaar en andere kwetsbare groepen door reclame voor online kansspelen worden bereikt, om het risico op verslaving onder deze groepen in te perken. Het is aanbieders van online kansspelen ná 1 juli nog wel toegestaan om reclame te maken, maar slechts via beperkte kanalen en alleen na het treffen van dusdanige voorzorgsmaatregelen zodat men kan aantonen dat de groep die door de uitingen wordt bereikt voor ten minste 95% bestaat uit personen van 24 jaar en ouder.

Reclame in de openbare ruimte, zoals op billboards, in abri’s en in voor het publiek openstaande gebouwen(waaronder ook speelcasino’s, speelautomatenhallen, bioscopen en cafés) is vanaf 1 juli verboden. Dat geldt ook voor reclame via voor het algemeen publiek toegankelijke communicatiemiddelen, zoals radio, lineaire televisie, kranten en tijdschriften. Reclame via het internet en via on demand media, vallen eveneens onder het verbod, maar de wet voorziet hierbij in een uitzondering indien aan het hierboven geschetste bereik van 95% van de juiste doelgroep kan worden voldaan. De wetgever erkent het belang van sport voor de maatschappij en het mogelijke effect van dit verbod op de sport. Daarom is specifiek voor sportsponsoring door aanbieders van online kansspelen een overgangstermijn ingesteld van twee jaar, wat betekent dat sponsorovereenkomsten die vóór 1 juli 2023 zijn afgesloten nog tot uiterlijk 1 juli 2025 mogen worden nagekomen.