Bal via de wand

Geluidsniveau padelbanen voor omgeving: wat moet je weten?

Met de snelle toename van het aantal padelbanen in Nederland, wordt aan de KNLTB zo nu en dan de gevraagd of omwonenden geluidshinder van padel kunnen ervaren en of dit anders is dan bij tennis. Om antwoord te geven op deze vraag gaan we in dit artikel specifieker in op de regels waarmee rekening moet worden gehouden als je padelbanen laat aanleggen.

Omgevingsvergunning

Voor de bouw van padelbanen is een omgevingsvergunning vereist, waarbij voor eventuele toekenning ook rekening wordt gehouden met uitgangspunten ten aanzien van geluids- en lichthinder voor de omgeving. Omstandigheden en de ligging van een park ten opzichte van woningen, zijn echter per geval verschillend. Het is verstandig om daarom tijdig met de gemeente in gesprek te gaan over benodigde vergunningen en relevante regels, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. En betrek ook omwonenden in een vroeg stadium. De volgende informatie biedt meer inzicht in de regels en uitgangspunten omtrent het geproduceerde geluid op padelbanen.

Geluidsniveau padel

Hoewel geluiden vanaf een sportterrein door omwonenden natuurlijk altijd als hinderlijk kunnen worden ervaren, bleek uit een recente uitspraak van de Raad van State dat het geluidsniveau van padel voor een groot deel overeenkomt met dat van tennis. Het bronvermogen van een padelbaan ligt zelfs twee dB lager dan bij een tennisbaan. Het is voor verenigingen en eigenaren wel goed zich te realiseren dat geluiden van padel als harder en indringender kunnen worden ervaren omdat het nu eenmaal ‘onbekendere’ geluiden zijn dan die van tennis. Bovendien komt het voor dat padelbanen worden aangelegd op een plek op het park waar eerder weinig activiteit was. Omwonenden nemen dan ineens geluid waar van een plek waar het eerder relatief stil was.

Vergelijkbaar met tennis

Uit jurisprudentie blijkt dat de rechter in eerdere gevallen al oordeelde dat de aanleg van padelbanen binnen het bestaande bestemmingsplan en de regels die daarbij gelden, ondanks de afwijkende constructie, gelijkgesteld kunnen worden aan tennisbanen. De geldende regels voor het geluidsniveau zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. In de praktijk houdt het in dat het geluidsniveau voor de directe omgeving overdag nooit boven de 70 dB mag uitkomen en in de avond en nacht een maximum heeft van respectievelijk 65 en 60 dB. Voor dezelfde dagdelen geldt een gemiddelde over een langere periode van 50, 45 en 40 dB. Meer over het Activiteitenbesluit milieubeheer en daarin opgenomen geluidsnormen, vind je hier, onder afdeling 2.8.


Akoestisch onderzoek, minimale afstand tot woningen

Akoestisch onderzoek naar exacte effecten van het geluid van de activiteiten op de omgeving is geen standaard verplichting. Geluid is echter wel een factor van betekenis bij het al dan niet verlenen van de vergunning, waarbij de uitgangspunten zoals beschreven in het Activiteitenbesluit milieu beheer worden gehanteerd. Akoestisch onderzoek kan echter wel helpen, het kan voor alle partijen de nodige helderheid scheppen over situatie. Overigens is het bij de aanleg van sportaccommodaties in de bebouwde kom sowieso belangrijk dat er een minimum aantal meters geldt tussen de accommodatie en woningen. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) stelt daarvoor een norm van minstens 50 meter.

Keuring padelbanen

Vergeet ten slotte niet dat padelbanen sinds 1 januari 2019 moeten worden gekeurd volgens het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem. Een plek voor de aanleg van padelbanen binnen het Kwaliteitszorgsysteem biedt verenigingen en andere eigenaren meer zekerheid dat wordt voldaan aan de belangrijkste voorwaarden en richtlijnen voor kwalitatief goede en veilige sportaccommodaties. Dit is onder andere noodzakelijk om te voldoen aan je (wettelijke) zorgplicht voor goede en veilige sportomstandigheden. Ook voor deelname aan competitie en toernooien onder auspiciën van de KNLTB is dit een voorwaarde. Wordt het hele NOC*NSF registratie- en beoordelingsproces doorlopen, dan ontvangt de vereniging/eigenaar een keurmerkcertificaat als bewijs. Hoe de procedure exact verloopt en waar je op moet letten, lees je hier.

Kortom, wees als vereniging altijd bedacht op mogelijke geluidshinder en ga vroegtijdig met de gemeente in gesprek over benodigde vergunningen en relevante regelgeving. Betrek ook omwonenden in een vroeg stadium. Word je achteraf toch geconfronteerd met een klacht van omwonenden, neem dan voor meer informatie en advies contact op met de afdeling juridische zaken van de KNLTB.