Heren geven elkaar hand aan net

Hoe ga je om met wangedrag op de tennisbaan?

De KNLTB Najaarscompetitie is in volle gang. Elke vereniging wil het voor iedereen op de club zo veilig en gezellig mogelijk maken, juist ook tijdens de competitie. Het zorgt er immers voor dat leden het plezier in het tennis behouden, waardoor ze langer de sport blijven beoefenen. Initiatieven zoals Fair Play leveren hier een positieve bijdrage aan. Speciaal voor de Verenigingscompetitieleider (VCL), de Verenigingstoernooileider (VTL) en de Toernooicoach is er een handleiding opgesteld die hen helpt om te gaan met wangedrag op de club.

Het uitgangspunt voor elke tennisser en toeschouwer is dat zij zich op en rond de baan sportief gedragen. Kleine meningsverschillen komen voor in het tennisspel en worden in de meeste gevallen onderling netjes opgelost. Maar de beslissing of een bal in of uit is kan bij spelers en mensen langs de kant in sommige gevallen tot discussie leiden. Het is aan de spelers zelf om tot een besluit te komen.

Wat is een misdraging?

Onsportief gedrag is nog geen misdraging. De KNLTB verstaat onder een misdraging een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel van de tennisvereniging. Denk aan schelden, bedreiging of vernieling. Doet een dergelijk voorval zich voor, dan is het de verantwoordelijkheid van de vereniging om in te grijpen. Het bestuur van de club dient altijd op de hoogte te worden gesteld van de misdraging. Op die manier draag je bij aan Fair Play. In de handleiding vind je de verschillende bevoegdheden voor VCL, VTL en Toernooicoach. Tevens bevat het een stroomschema dat helpt bij het juist handelen bij een (ernstige) misdraging. 

Nu we volop in de Najaarscompetitie zitten, hebben clubs met de handleiding helder welke stappen er doorlopen moeten worden wanneer een misdraging zich eventueel voordoet. Maar het uitgangspunt blijft natuurlijk dat iedereen op de club zich sportief dient te gedragen, en we hopen ook dat clubs dat uitdragen. Op die manier blijft tennis voor iedereen een veilige en gezellige sport.

Bekijk de handleiding Omgaan met wangedrag.