KNLTB Vlag wapperen wind

Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties 2019

"

In de Staatscourant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het Ministerie van VWS met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar stelt van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. De volledige tekst is hier te lezen. Sportorganisaties komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Mocht jouw vereniging daar plannen voor hebben dan is het goed om deze tekst alvast eens door te nemen. Zowel sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidie.

"

De Subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ is een compensatie voor het vervallen van de mogelijkheid om btw (veelal tegen 21%) te verrekenen en gaat in per 2019.

Amateursportorganisaties kunnen een beroep doen op deze subsidie. Deze subsidie van 20% van de investering (= het ontwikkelen en in standhouden van sportaccommodaties) zorgt er in dat geval voor dat het financiële nadeel, als gevolg van het verdwijnen van die btw verrekenmogelijkheid, (grotendeels) wordt gecompenseerd.

Daarbovenop is 15% (extra) subsidie mogelijk voor investeringen in energiebesparing/duurzame energieopwekking én voor investeringen in het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Daar waar de btw verrekening eerder was voorbehouden aan (veelal daartoe speciaal opgerichte) sportstichtingen, staat de subsidieregeling ook open voor de sportverenigingen.

Voor gemeenten wordt een afzonderlijke regeling getroffen inzake accommodaties ter waarde van 152 miljoen euro. Het totale jaarlijkse bedrag dat door deze regeling aan de sport ten goede komt bedraagt 241 miljoen euro.

Aanvragen kunnen vanaf 2 januari 2019 worden ingediend bij DUS-I. Dit is het subsidieloket van het ministerie van VWS. De manier waarop deze subsidie aangevraagd kan worden is nog niet bekend. Zodra daar meer duidelijkheid over is zal de KNLTB dit direct communiceren met zijn verenigingen.