KNLTB Vlag wapperen wind

KNLTB werkt aan kwaliteit aanleg padelbanen

Padel wordt steeds populairder in Nederland, vooral bij de KNLTB aangesloten tennisverenigingen. Steeds meer verenigingen leggen één of meerdere padelbanen aan om een nieuwe impuls te geven aan de club. Bij de opkomst en groei van deze nieuwe sport in Nederland ontstaat ook steeds meer behoefte aan het verder professionaliseren hiervan. Een belangrijk fundament voor de verdere ontwikkeling van de sport is de kwaliteit van aanleg van padelbanen. In het belang van de KNLTB aangesloten tennisverenigingen en de sport in het algemeen heeft de KNLTB daarom in samenwerking met KIWA ISA Sport gewerkt aan normen die een minimale kwaliteit beschrijven met als doel de kwaliteit van aanleg naar een structureel hoger niveau te tillen. Op 2 juli jl. zijn deze normen goedgekeurd in de NOC*NSF normcommissie. 

NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem

De meeste georganiseerde sporten in Nederland maken deel uit van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem vormt de basis voor de kwaliteit van aanleg van sportvloeren in Nederland en is uniek in de wereld. Het fundament van dit systeem ligt in procedures en afspraken met alle belanghebbenden om te komen tot kwaliteit van aanleg. Het resultaat daarvan zijn normen en richtlijnen die een minimale kwaliteit voorschrijven en daarmee de vereniging/eigenaar van het betreffende sportveld en de gebruiker helpt bij het tot stand komen van kwalitatief goede en veilige sportvoorzieningen. Het kwaliteitszorgsysteem is een dagelijkse operatie waar NOC*NSF en sportbonden, waaronder de KNLTB, zich structureel voor inzetten om te werken aan de kwaliteit van aanleg van sportvelden.

De normen voor aanleg van padelbanen zijn opgesteld op basis van de huidige kennis en inzichten en mede tot stand gekomen met een vertegenwoordiging van de markt (o.a. aannemers, leveranciers, gemeenten). De padelnormen en bijbehorende procedures zijn te vinden op de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Op de NOC*NSF Sportvloerenlijst zijn ook alle erkende padelconstructies en bijbehorende aannemers terug te vinden. Uiteraard blijven we de komende jaren kijken naar verdere optimalisatie van de normen en kwaliteit van aanleg.

Wat betekent dit voor verenigingen?

Met het tot stand komen van minimale kwaliteitseisen voor padelbanen is er een belangrijke stap gezet in het kunnen toetsen op een minimale kwaliteit en daarmee voorwaarden te scheppen voor een veilige sportbeleving. Daarmee hebben verenigingen meer vaststaande en uniforme kwaliteitscriteria in handen om goede afspraken te kunnen maken met een opdrachtnemer. Uiteraard blijft een gedegen voorbereiding en het maken van juiste keuzes onlosmakelijk verbonden aan het succesvol doorlopen van een dergelijk traject. Voor meer zekerheid tijdens de aanleg dienen de padelbanen te worden gekeurd op de sporttechnische, materiaal technische en constructie technische eisen. Alleen het verwijzen naar een norm is niet genoeg. Elk project is uniek en dient daarom gekeurd te worden. Los daarvan is het ook gewoon verstandig om het geïnvesteerde verenigingsgeld op deze wijze goed tot zijn recht te laten komen. Achteraf zaken oplossen is vaak veel lastiger dan vooraf of tijdens het aanleg traject kunnen bijsturen.

Verplicht certificaat

In het belang van de verdere ontwikkeling en professionalisering van de sport heeft de KNLTB daarom besloten het NOC*NSF/sportbond certificaat (bewijs van goedgekeurde banen) verplicht te stellen voor deelname aan competitie en toernooien onder auspiciën van de KNLTB, waarbij voor reeds aangelegde banen een overgangsregeling geldt tot aan het moment dat de banen opnieuw worden gerenoveerd. Dit is in lijn met alle overige georganiseerde sporten (waaronder tennis). Deze verplichting is vooral bedoeld om clubs te beschermen en daarmee te laten voldoen aan hun zorgplicht richting de leden door een verantwoorde en veilige sportomgeving te creëren. Daarnaast is er voor de KNLTB ook een belangrijke taak weggelegd om als organisator van competitiewedstrijden een bijdrage te leveren aan kwalitatief goede en veilige (sport)omstandigheden die spelers in staat stelt met plezier te kunnen deelnemen aan wedstrijden.

Daarnaast kan het NOC*NSF/sportbond certificaat tevens als bewijs dienen, in geval van aansprakelijkheidstelling bij een ongeval, omdat je als vereniging kunt aantonen dat je hebt voldaan aan de zorgplicht. Uiteraard dienen de banen ook op een verantwoorde wijze te worden onderhouden.

In geval van financierings- en borgstellingvraagstukken wordt het certificaat ook vaak als voorwaarde gesteld.

De verplichting van een NOC*NSF/sportbond certificaat voor padelbanen gaat in op 1 januari 2019 maar het is sterk aan te bevelen nu al de padelnormen en keuring op te nemen in het aanlegtraject.

Registratie- en beoordelingsproces

Om te komen tot een NOC*NSF/sportbond gecertificeerde sportvloer dient een aangelegde, omgebouwde, gerenoveerde of herkeurde sportvloer of sportaccommodatie het registratie- en beoordelingsproces geheel te doorlopen. Lees hier meer daarover en in paragraaf 2.2 van het Procedurehandboek van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem staat stap voor stap het proces beschreven om tot een gecertificeerde sportvloer te komen.

Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem

Sinds 2014 dient bij de realisatie van een gecertificeerde sportvloer of sportaccommodatie (aanleg, ombouw of renovatie) een éénmalige bijdrage, het zogenoemde ‘Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem’, te worden voldaan door de hoofdopdrachtgever. Deze bijdrage staat los van de aanleg- en keuringskosten. Op deze manier deelt elke opdrachtgever in de kosten die bijdragen aan het borgen en verhogen van de kwaliteit van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland. De bijdrage per padelbaan is vastgesteld op 50 euro.

Vragen?

Indien je meer informatie en/of advies wenst over de aanleg van padelbanen dan kun je contact opnemen met jouw KNLTB accountmanager. Voor vragen over het registratie- en beoordelingsproces, kun je contact opnemen met NOC*NSF via accommodatiezaken@nocnsf.nl