VOG

Onsportief gedrag

Het kan voorkomen dat tijdens een wedstrijd spelers het niet met elkaar eens zijn of dat er onsportief wordt gespeeld. We kennen het immers allemaal: een discussie tussen spelers of de bal in of uit was. Spelers hebben hier in principe een eigen verantwoordelijkheid in en beslissen over hun eigen speelhelft of de bal in of uit is. Als de spelers er echt niet samen uitkomen of als het tijdens de wedstrijd nogmaals gebeurt, kan iemand van de club/wedstrijdleiding erbij gehaald worden.

Speciaal voor de Verenigingscompetitieleider (VCL), de Verenigingstoernooileider (VTL) en de Toernooicoach is er een handleiding opgesteld die hen helpt om te gaan met wangedrag op de club. Bekijk deze hier.

Blijft iemand zich onsportief gedragen of op een manier die niet past binnen de normen van de vereniging, kun je als vereniging meerdere bestuurlijke maatregelen nemen afhankelijk van de ernst van de situatie. Pas altijd eerst hoor en wederhoor toe, dus ga het gesprek aan en motiveer duidelijk waarom je een bepaalde bestuurlijke maatregel (ofwel: beleidsmaatregel) toepast. Wees duidelijk, maak een verslag van het gesprek en mail of stuur het ter bevestiging naar de betreffende persoon.

Voorbeelden van bestuurlijke maatregelen zijn:

  • Waarschuwing: tijdens een gesprek krijgt iemand een waarschuwing en wordt aangegeven dat wanneer het gedrag niet verbetert een zwaardere maatregel wordt opgelegd.
  • Beperking van bevoegdheden: bijvoorbeeld een vrijwilliger mag zijn taken tijdelijk niet meer uitvoeren.
  • Een tijdelijk verbod: bijvoorbeeld een toegangsverbod of een verbod voor deelname aan bepaalde evenementen of wedstrijden.
  • Opzegging lidmaatschap namens de vereniging: door het bestuur, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten aan het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer het lid zijn verplichtingen richting de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien de inbreuk die het lid op de orde in de vereniging maakt zeer ernstig is, kan één enkele gedraging reeds een beëindiging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang rechtvaardigen, terwijl in andere situaties de emmer zich eerst zal moeten vullen voordat de beslissende druppel tot een onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap kan leiden. In de brief waarbij het bestuur het lidmaatschap van het betrokken lid opzegt, moet in dat laatste geval niet alleen die druppel worden vermeld, maar ook uitvoerig worden aangegeven én aangetoond welke feiten en omstandigheden in totaal de redenen voor opzegging zijn geweest.

Naast bestuurlijke maatregelen bestaan er tuchtrechtelijke maatregelen, een voorbeeld daarvan is het royement (ontzetting uit het lidmaatschap):

  • Royement (ontzetting uit het lidmaatschap): een royement is een maatregel van tuchtrechtelijke aard ter bestraffing van een overtreding. Ontzetting wordt uitgesproken door de algemene ledenvergadering. De wet noemt twee gronden voor ontzetting uit het lidmaatschap: wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting om een andere reden is niet mogelijk. Het moet gaan om een ernstige overtreding of het bij herhaling en voortduring overtreden van statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, al dan niet in combinatie met het zich niet willen gedragen naar de ongeschreven normen in de vereniging. Een royement is een straf en heeft een onterend karakter en kan alleen worden uitgesproken bij wangedrag.

Zorg altijd dat je een dossier opbouwt met belastende zaken. Dit is noodzakelijk om uiteindelijk een opzegging van het lidmaatschap of royement goed te kunnen onderbouwen.

Ernstige misdragingen melden bij KNLTB

Er kunnen ook tuchtrechtelijke maatregelen opgelegd worden via het tuchtrechtsysteem van de KNLTB. Als er een ernstige misdraging op de vereniging plaatsvindt (zoals matchfixing of fysiek geweld) moet het bestuur van de vereniging dit melden bij de KNLTB. De bond neemt de zaak dan over en handelt deze verder af. Zaken die doping of seksuele intimidatie betreffen, worden door de KNLTB overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). In geval van schelden, bedreiging of vernieling is het de verantwoordelijkheid van de vereniging om zelf in te grijpen. Als er na waarschuwingen sprake is van herhaaldelijke overtredingen kan het ernstig genoeg zijn om door te zetten naar de KNLTB. Klik hier voor de meldpunten van de KNLTB.