vrijwiliigers computer

Nieuw platform PA Lokaal helpt clubs bij samenwerking op lokaal niveau

Public Affairs. Het is in veel opzichten een gevleugelde term, waar veel onder valt. Strikt genomen gaat het om het inspelen op politieke en/of maatschappelijke ontwikkelingen of op de publieke opinie, in het belang van je eigen organisatie. Op lokaal niveau, in de eigen gemeente, kan Public Affairs verenigingen veel brengen. Goede samenwerking met de gemeente kan de positie van verenigingen op lokaal niveau versterken en kansen bieden. Maar hoe pak je public affairs op lokaal niveau nu goed aan? Om tennis- en padelverenigingen hierbij te helpen, heeft de KNLTB een speciaal platform in het leven geroepen.

Op het platform Public Affairs Lokaal wordt stapsgewijs uitgelegd wat PA Lokaal precies inhoudt voor tennis- en/of padelverenigingen, welke thema’s zoal spelen op gemeentelijk niveau, welke belangen verschillende partijen hebben en vooral hoe verenigingen zelf te werk kunnen gaan om PA Lokaal op de juiste manier aan te pakken.

Maatschappelijke bijdrage

Natuurlijk kan een sterke positie in de gemeente kansen bieden, zoals de aanspraak op gemeenschapsgelden, maar op dit platform wordt tevens nadrukkelijk belicht dat de Nederlandse tennis- en/of padelverenigingen de maatschappij ook iets te bieden hebben. Tennis is immers een life-time sport die tot op hoge leeftijd gespeeld kan worden en die geschikt is voor iedereen, van jong tot oud, ongeacht niveau, afkomst, geslacht, met en zonder beperking. Bovendien zijn de verenigingen voor veel van de meer dan 600.000 aangesloten leden een belangrijk onderdeel van hun sociale leven.

Inspelen op ontwikkelingen

En dan zijn er nog de grote actuele thema’s waarbij goed contact met de gemeente essentieel is, zoals het Nationaal Sportakkoord en daaruit voortvloeiende lokale sportakkoorden en de lokale sportinfrastructuur. Goed bereikbare sportaccommodaties als onderdeel van de bebouwde omgeving zijn essentieel voor de toegankelijkheid van de sport, maar die positie van de sport in de ruimtelijke inrichting staat onder druk. Goed contact met de gemeente kan ervoor zorgen dat sport en bewegen al in een vroeg stadium van de gemeentelijke planvorming worden meegenomen.

PA Lokaal begint bij Kringen

Wat de lokale situatie ook is en welke belangen er ook spelen, wat de KNLTB betreft begint PA Lokaal bij de Kringen. Zij zijn als het ware ‘eigenaar’ van PA Lokaal. Daar bepalen verenigingen in samenwerking welke thema’s spelen, wie welke taken oppakt en welke lokale stakeholders van belang zijn. Ook bij deze praktische aanpak van PA Lokaal, biedt het nieuwe platform ondersteuning. Met tips & tricks, data en statistieken, succesvolle praktijkvoorbeeld uit het land en informatie over de visie van de KNLTB op verschillende maatschappelijke onderwerpen.

Dus lees en kijk alles vooral zorgvuldig door. En heb je vragen? Neem dan zeker contact op met je KNLTB Accountmanager.  Aan de slag!