Padelbaan Amstelpark

Geluidshinder bij padel: samen oplossingen zoeken

Padel is een snel groeiende sport, dat zal voor niemand meer een verrassing zijn. Daardoor neemt ook het aantal padelbanen in hoog tempo toe. Dat zijn mooie ontwikkelingen, maar in een enkel geval kan de aanleg van nieuwe padelbanen tot problemen leiden. De KNLTB realiseert zich dat in sommige situaties omwonenden geluidshinder van de padelbanen kunnen ervaren. Dat is vervelend. Iedereen wil overlast zoveel mogelijk voorkomen. Daarom is de KNLTB, in overleg met andere relevante partijen, in gesprek om na te denken over mogelijke oplossingen.

Bestaande normen

De KNLTB beseft dat intensief gebruik van padelbanen een bepaald geluid met zich meebrengt. Zeker nu het aantal padelbanen snel groeit, kan het hier en daar voorkomen dat geluidsnormen niet worden gehaald. Dit kan tot gevolg hebben dat de noodzakelijke omgevingsvergunning door een gemeente wellicht niet wordt verleend.

De gebruikelijke kaders en toetsing binnen het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn nog wel steeds leidend. Hoewel elke situatie anders is (blijft maatwerk), houdt dat in ieder geval in dat de voorgenomen bouw van padelbanen moet aansluiten bij het lokale bestemmingsplan. Verder is het van belang dat de geluidsnormen zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer in acht wordt genomen.

Gesprekken

In dat licht heeft de KNLTB ook kennis genomen van het recente conceptadvies van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). Daarover voeren we nu met de NSG een prettig en constructief gesprek. Daarbij is de KNLTB van mening dat eventuele geluidshinder integraal moet worden bekeken. Zo zijn er inmiddels ook ontwikkelingen die geluidshinder wellicht kunnen voorkomen. Dat moet ook meegewogen worden.

Het op de gewenste locatie voldoen aan de geluidsnormen zijn het uitgangspunt en deze gaan altijd voor eventuele hinderafstanden. Daarom ook het advies om akoestisch onderzoek integraal onderdeel te laten zijn van de padelplannen indien een locatie nabij woningen is gelegen. Dat geeft inzicht en zo nodig dienen geluid reducerende oplossingen onderdeel te zijn van de aanvraag en hoeft er geen onnodige onrust te ontstaan.

Door samen meer kennis en inzichten te vergaren over geluidproductie en -reductie, komen we hopelijk tot gewenste oplossingen waar dat specifieke situaties betreft. Om die reden is de inzet om binnenkort een taskforce samen te stellen met daarin deskundige partijen en te kijken naar op welke manieren overschrijding van de geluidsnormen kan worden voorkomen.

Dezelfde uitgangspunten

De groei van padel, het feit dat steeds meer mensen van de sport genieten en dus regelmatig lekker bewegen, is een geweldige ontwikkeling. In de meeste gevallen brengt de bouw van nieuwe banen ook geen problemen met zich mee, maar soms ervaren omwonenden overlast en in een sporadisch geval kan de aanleg daardoor op de gekozen plek niet doorgaan. Regels zijn nu eenmaal regels en niemand is er op uit een ander tot last te zijn. De KNLTB is wel blij dat hierover constructieve gesprekken worden gevoerd. Als iedereen uitgaat van dezelfde richtlijnen, uitgangspunten en meetmethoden bij de aanleg van banen en er open wordt gecommuniceerd, kunnen discussies en onenigheid op lokaal niveau zoveel mogelijk worden voorkomen.

Mochten er ontwikkelingen zijn op dat gebied, dan worden die zeker gedeeld, onder andere hier op Centrecourt.nl.