gravel schaduw service

KNLTB brengt tuchtzaken seksuele intimidatie en doping onder bij Instituut Sportrechtspraak

Zaterdag 12 juni 2021 stemde de Ledenraad tijdens de Ledenraadsvergadering van de KNLTB in met een voorstel om enkele onderdelen van het tuchtsysteem uit te besteden aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Concreet houdt dat in dat zaken aangaande doping en seksuele intimidatie niet langer worden afgehandeld binnen de KNLTB, maar door het ISR, een onafhankelijk rechtsprekende organisatie waar bonden zich bij kunnen aansluiten voor tuchtrechtspraak. De KNLTB biedt hierbij graag inzicht in haar overwegingen om tot dit besluit te komen.

De KNLTB zette in 2014 het project Fair Play op om grensoverschrijdend gedrag op en naast de baan zo adequaat mogelijk te bestrijden en te voorkomen. Alleen door continu veel aandacht aan dit thema te besteden, kunnen zoveel mogelijk mensen onbezorgd en in een veilige omgeving genieten van tennis en padel. De KNLTB heeft, met als basis het Reglement Fair Play en de verscheidene gedragscodes, destijds heel bewust het tuchtrechtsysteem volledig in eigen hand genomen.

Overwegingen KNLTB

Elke zaak verdient een goede en zorgvuldige afhandeling. De constatering van de bond dat het ISR de afgelopen jaren grote stappen heeft gemaakt in kwaliteit en professionaliteit, heeft de KNLTB doen overwegen een deel van de tuchtzaken uit te besteden. Voorafgaand aan dit besluit hebben uitgebreide gesprekken plaatsgevonden met andere bonden, het ISR en tuchtvrijwilligers in tennis en padel (via enquête én een fysieke bijeenkomst). Die leverden het beeld op van het ISR als volledig onafhankelijke organisatie die inmiddels tuchtzaken afhandelt voor 71 sportbonden en daarmee grote ervaring en expertise heeft opgebouwd.

Hoewel ook de KNLTB veel kennis en expertise in huis heeft op het gebied van tuchtrecht neemt het terrein van seksuele intimidatie een bijzondere positie in. De laatste jaren is er in de sport en in de media veel meer aandacht gekomen voor seksuele intimidatie en mede daardoor heeft het hele expertisegebied zich snel en sterk ontwikkeld. Het ISR heeft in deze periode in meerdere zaken op het gebied van seksuele intimidatie grondig onderzoek gedaan en daarmee veel kennis en expertise opgedaan, waardoor de organisatie ondanks de snelle ontwikkelingen zeer bekwaam is op dit vlak. Dit is voor de KNLTB een belangrijke overweging geweest bij het besluit om zaken op het gebied van seksuele intimidatie uit te besteden.

Dopingzaken, WADA-reglement

Ook dopingzaken kunnen uiterst complex zijn, maar bij het besluit om ook deze zaken uit te besteden aan het ISR speelt iets anders. De internationale code van de World Anti Doping Agency (WADA) stelt sinds 1 januari van dit jaar een aantal strengere eisen aan de behandeling van tuchtrechtelijke dopingzaken. De aangepaste regels hebben vooral betrekking op de onafhankelijkheid van de verantwoordelijke organisatie en het afhandelingsproces. Het komt er in de praktijk op neer dat de Nederlandse Dopingautoriteit en de bonden geen rol mogen hebben in de tuchtrechtelijke afhandeling van dopingzaken. Hiervoor is het ISR, dat ook op dit gebied veel kennis heeft, de enige aangewezen optie.

Vrijwel geen kosten voor leden

In principe zijn er aan de behandeling van een tuchtzaak door het ISR kosten verbonden die worden toegerekend aan één van beide partijen. Maar, om te voorkomen dat een financiële drempel het indienen van een klacht over seksuele intimidatie ontmoedigt, heeft het ISR met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een fonds opgebouwd om deze kosten te dekken. Verder kunnen (top)sporters bij dopingzaken aanspraak maken op de Regeling rechtskundige hulp Topsporters. Hierdoor zijn er weinig tot geen kosten voor onze leden.

Heb jij een (vermoedelijke) misdraging waargenomen? Meld het dan via fairplay@knltb.nl of via ons anonieme meldsysteem. Betreft de melding seksuele intimidatie of doping dan zal de KNLTB de zaak overdragen aan het ISR. Voor deze onderwerpen kan ook rechtstreeks bij het ISR worden gemeld.