Geld (1) (1)

NOW-regeling is verlengd t/m aanstaande vrijdag (5 juni)

De overheid heeft diverse noodfondsen geopend waar verenigingen en leraren aanspraak op kunnen maken. We hebben deze regelingen al eerder overzichtelijk voor je op een rij gezet en nu blijkt dat de NOW-regeling 1.0 ook is verlengd t/m 5 juni en dat er door een aanpassing in de NOW-regeling 1.0 beter rekening wordt gehouden met seizoensarbeid. In de NOW-regeling 1.0 kan je een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen over de maanden maart, april en mei. Daarnaast komt er ook een NOW 2.0, waarbij er compensatie wordt geboden voor de loonkosten over de maanden juni, juli, augustus en september. De overheid streeft naar een openstelling van de aanvraag hiervoor per 6 juli 2020. Meer informatie over deze regeling volgt binnenkort.

Doorbetalen salarissen - NOW-regeling

Bij veel verenigingen speelt de vraag of zij de salarissen moeten doorbetalen in deze periode. Een dergelijke omstandigheid ligt in de risicosfeer van de werkgever. De werkgever zal dus de salarissen moeten blijven betalen van bijvoorbeeld trainers in loondienst of onderhoudspersoneel en kan een werknemer niet dwingen om verlof op te nemen. Wel kan gekeken worden of er tijdelijk andere werkzaamheden zijn die de werknemer kan verrichten.

Met de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid) neemt de overheid een fors deel van de loonsom voor haar rekening, als bedrijven of verenigingen personeel niet of weinig meer kunnen laten werken. Deze regeling vervangt de eerder aangekondigde regeling werktijdverkorting ook wel 'corona-ww' genoemd.

De overheid neemt met deze regeling tot 90 procent van de salarissen van personeel over, tot een maximumbedrag van 9500 euro per persoon per maand. Werkgevers hoeven dan nog maar 10 procent van het loon te betalen. Ook vakantiegeld en pensioen worden meegenomen in de regeling.

Deze regeling is bedoeld voor bedrijven of verenigingen die gedurende drie maanden minimaal 20 procent omzetverlies hebben. Vanaf 1 maart, dus met terugwerkende kracht, kunnen ze een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen. Dat krijgen ze naar rato van de omzetdaling. Een bedrijf dat 100 procent van de omzet verliest, omdat het bijvoorbeeld helemaal niet meer open mag zijn, krijgt 90 procent van de loonsom gecompenseerd. Een bedrijf dat 50 procent van de omzet verliest, krijgt dan 45 procent van de loonsom gecompenseerd.

Bedrijven of verenigingen moeten kunnen aangeven hoe ze worden geraakt door het coronavirus of de economische gevolgen daarvan. De omzet moet minimaal met 20 procent gedaald zijn in deze periode. De NOW geldt in principe voor alle bedrijven.

Een belangrijke voorwaarde van de NOW is dat medewerkers hun reguliere salaris blijven ontvangen. Bedrijven mogen in de periode dat ze subsidie krijgen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm.

Als een bedrijf aan alle voorwaarden voldoet, keert het UWV een voorschot van 80 procent uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel wordt binnen twee tot vier weken na indiening van de aanvraag ingediend. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarvoor een bedrijf NOW heeft ontvangen, moet de subsidie nog eens vastgesteld worden. Daarvoor is een accountantsverklaring nodig. Binnen 22 weken zal er dan een eindafrekening worden opgesteld. Bedrijven kunnen vanaf 6 april 2020 een aanvraag indienen voor de NOW bij het UWV.

Meer informatie over de NOW-regeling is te vinden op de website van de overheid