Typen laptop online

Seksueel wangedrag? Clubbestuurders hebben een meldplicht!

Het is één van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport van de Commissie De Vries, die eind 2017 onderzoek deed naar seksueel misbruik en intimidatie in de sport: de meldplicht. Te vaak werd getracht een dergelijke misstand binnen de vereniging zelf op te lossen en kreeg een slachtoffer niet de gewenste begeleiding en bescherming, zo concludeerde de Commissie. In mei 2018 werd daarom tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF besloten tot instelling van een meldplicht voor alle sportbesturen bij (een vermoeden van) seksuele intimidatie of misbruik. De KNLTB zelf heeft al enkele jaren een meldplicht bij constatering van ernstige misdragingen (zoals seksuele intimidatie), maar heeft de clubs wel nodig om adequaat in te kunnen grijpen.

Hoor je als clubbestuurders van seksuele intimidatie of misbruik op jouw club of neem je het zelf waar, meld het dan bij de KNLTB. Daarbij is het van belang dat clubs bij dit soort gevallen van ernstig grensoverschrijdend gedrag beleid hebben vastgelegd om hier op de juiste wijze mee om te gaan. Met het KNLTB-programma Fair Play doet de tennisbond een groot aantal handreikingen om tennisclubs hierbij te helpen. De KNLTB heeft enkele preventieve maatregelen op een rij gezet, zoals het aanvragen van een VOG, het hanteren van gedragscodes en het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging.

Sociale verantwoordelijkheid leden

Als vereniging kun je natuurlijk de nodige zaken regelen om te zorgen dat met name kinderen en andere mensen in een kwetsbare positie op de club zo veel mogelijk worden geschermd. Dat kan onder meer door van vrijwilligers standaard een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen en te werken met een protocol voor begeleiding van kwetsbare groepen. Daarin kun je bijvoorbeeld opnemen dat een kwetsbaar persoon op de club nooit alleen is met één volwassen (het vier-ogen-principe).

Gaat het toch mis, dan is het dus zaak een incident te signaleren en er melding van te maken. Clubbesturen zijn echter niet in staat om elk geval van seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag zelf te herkennen. Daarom is het eveneens goed de leden op jouw vereniging bewust te maken van de gedeelde sociale verantwoordelijkheid op dit terrein. Om op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan de meldplicht en misdragingen zo veel mogelijk te bestrijden en te voorkomen, is het van belang dat elke lid dat wangedrag waarneemt, dit ook daadwerkelijk meldt bij het clubbestuur. Bij ernstige misdragingen zoals seksuele intimidatie of misbruik, dien je hier als clubbestuur dus vervolgens melding van te maken bij de KNLTB, zodat de bond op zijn beurt kan voldoen aan zijn verantwoordelijkheid om handelend op te treden. Het is dus een tweetrapsraket: leden dienen seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag te melden bij het clubbestuur en het clubbestuur meldt het bij de KNLTB.

KNLTB meldpunt, vertrouwenspersonen

Melding maken van seksuele intimidatie of misbruik kan eenvoudig en vertrouwelijk via het KNLTB meldpunt. Uiteindelijk dient iedereen in de tennissport die een (vermoedelijk) geval van seksuele intimidatie of misbruik of een andere ernstige misdraging heeft waargenomen of hier over heeft gehoord, zich te wenden tot dit meldpunt. Een melding doen kan ook anoniem. Zeker bij gevallen van seksueel overschrijdend gedrag, kan dit de meldingsbereidheid ten goede komen. Daarnaast heeft de KNLTB onafhankelijke vertrouwenspersonen die een luisterend oor bieden en advies kunnen geven hoe te handelen. Seksueel wangedrag kan veel emoties en vragen oproepen, ook als de persoon in kwestie er niet zelf het slachtoffer van is. Dan kan het prettig zijn te praten met iemand van buitenaf.