KNLTB Vlag wapperen wind

Sportakkoord biedt kansen voor tennisverenigingen

Vrijdagmiddag is in Scheveningen door Minister voor Sport Bruno Bruins, de partners uit de sport en de gemeenten het Sportakkoord ondertekend. Het Sportakkoord is hét bewijs van de grote waarde en toegenomen erkenning van sport in Nederland. Sport moet in al zijn facetten in onze maatschappij worden gestimuleerd. Dat is het doel en met het Sportakkoord verklaren overheden, bonden, maatschappelijke organisaties en bedrijven zich allemaal bereid hun steentje hieraan bij te dragen.

In het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is meer aandacht gevraagd voor de betekenis van sport voor Nederland. Sporten is gezond, biedt plezier, trots en saamhorigheid en dus heeft sport een grote maatschappelijke betekenis. Zo veel mogelijk mensen moeten aan sport kunnen doen. Juist daarom wil dit kabinet zich inzetten om sport in Nederland financieel en organisatorisch te versterken, en wel met het Sportakkoord: een akkoord waarin afspraken zijn vastgelegd om de Nederlandse sport toekomstbestendig en voor iedereen toegankelijk te maken.

Toekomstbestendig

De rijksoverheid en lokale overheden, de sportbonden, NOC*NSF, maatschappelijke organisaties en partners uit het bedrijfsleven, onderwijs, media, onderzoek en innovatie, zijn door het ministerie van VWS allemaal betrokken bij de totstandkoming van het Sportakkoord. Het is een unieke samenwerking die onderstreept hoe breed de grote waarde van sport in de maatschappij wordt erkend. Uiteraard heeft ook de KNLTB als toonaangevende sportbond nadrukkelijk meegedacht over het Sportakkoord, dat met de ondertekening officieel is ingegaan en loopt tot 31 december 2021.

Toekomstbestendigheid van de sport, dat is de kern. De sport staat er nu goed voor, maar hoe zorgen we dat het tot in lengte van jaren zo blijft? Dat is aan de Nederlandse clubs, maar ook aan vrijwilligers, bestuurders beleidsmakers en alle anderen die sport mogelijk maken. De infrastructuur van de sport in Nederland en de unieke verenigingscultuur bieden mensen de mogelijkheid in een veilige, prettige omgeving te genieten van sport en bewegen. En dat moet zo blijven.

De belangrijkste elementen van het Sportakkoord, die de komende tijd verder worden uitgewerkt en vormgegeven:

 1.  Inclusieve sport
  De ambitie is dat echt iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, fysieke gesteldheid, geslacht, geaardheid en culturele achtergrond.

 2.  Duurzame sportinfrastructuur
  Nederland moet een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur krijgen. De exploitatie van sportaccommodaties wordt beter, de openbare ruimte beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.
   
 3. Vitale aanbieders
  Alle typen aanbieders van sport en bewegen, met name ook de verenigingen, moeten toekomstbestendig zijn. Dat vraagt een stevige financiële en organisatorische basis, zodat de aanbieders zelf zich kunnen richten op sport, op goed en passend aanbod en op het binden van mensen.

 4. Positieve sportcultuur
  Overal moet met plezier en veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kunnen worden. Bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers hebben voldoende ondersteuning nodig om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en misstanden zo veel mogelijk te voorkomen.

 5. Vaardig in bewegen
  Doel voor de komende jaren moet zijn om meer kinderen aan de beweegnorm te laten voldoen en de neerwaartse trend in de ontwikkeling van motorische vaardigheid bij kinderen om te buigen.

 6. ‘Topsport die inspireert’
  Deze ambitie krijgt in 2019 nadere uitwerking. Daarbij is het idee dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen van onschatbare waarde kunnen zijn voor de bindende kracht van sport.

Kansen voor tennis en verengingen

De KNLTB is blij met dit Sportakkoord en dan in het bijzonder met de centrale rol voor verenigingen. Op deze manier kan het akkoord aanzienlijk bijdragen aan dé ambitie van de tennisbond: zo veel mogelijk mensen laten genieten van tennis. Het idee is dat steeds meer mensen gaan tennissen en juist de rol van de tennisverenigingen is daarbij cruciaal. Nieuw en aantrekkelijk aanbod, een veilige, prettige omgeving om te kunnen tennissen en voortdurende aandacht voor het vrijwilligersbeleid, de KNLTB blijft de clubs op al deze terreinen waar mogelijk ondersteunen.

Want die ondersteuning is essentieel. Van vrijwilligers en zeker van clubbestuurders worden in een snel veranderende maatschappij steeds meer en nieuwe competenties gevraagd. Mensen zijn best bereid de handen uit de mouwen te steken voor de club, maar niet meer zomaar, clubs zullen actief moeten werken aan betrokkenheid van de leden met de vereniging. 

Kansen verzilveren

Sportverenigingen hebben nog steeds een essentiële functie in de samenleving, maar anders dan dertig jaar geleden. Deze tijd vraagt om open clubs, die de blik naar buiten richten en de verbinding aangaan met partijen als scholen, zorginstellingen en kinderopvang. Tennisverenigingen doen er goed aan te overwegen wat hun wensen en mogelijkheden zijn op dit gebied. En in die verbinding kan bij uitstek de tennisleraar een grote rol spelen. Verder moeten accommodaties steeds toegankelijker en duurzamer worden en het sportklimaat te allen tijde veilig zijn. Dit alles om mensen van jongs af aan voor lange tijd aan de sport en de club te binden, als lid en als vrijwilliger. Dat zijn grote uitdagingen, maar dit Sportakkoord biedt toch vooral grote kansen. De KNLTB zal er alles aan doen om de verenigingen te helpen deze kansen te verzilveren.