KNLTB Vlag wapperen wind

Naleving leeftijdsgrens alcoholgebruik vraagt om actie bij tennisclubs

Uit het jaarlijks onderzoek door bureau Nuchter blijkt dat het handhaven van de leeftijdsgrens (18 jaar) voor alcoholgebruik bij veel tennisverenigingen nog regelmatig te wensen overlaat. Slechts 24,2% van de onderzochte tennisclubs leeft de regels na. Het niet naleven van de wetgeving kan voor de vereniging grote gevolgen hebben. Verenigingen moeten zich dus inzetten voor verantwoord alcohol gebruik. 

Jaarlijks voert het bureau Nuchter het Nalevingsonderzoek uit onder sportkantines in opdracht van het Ministerie van VWS. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde Mysterykids die de opdracht hebben alcoholische dranken te bestellen. Het slecht handhaven van de leeftijdsgrens blijkt ondanks veel inspanningen nog steeds een serieus probleem in sportkantines. In 2017 is onderzoek gedaan bij een viertal sporten: voetbal, tennis, hockey en volleybal. Het resultaat onder tennisclubs was dat 24.2% van de bezochte clubs de regels naleeft. Dus in 75,8% van de gevallen was het mogelijk om als minderjarige een alcoholisch drankje te bestellen. Het cijfer is weliswaar beter dan vorige jaren, maar is desondanks teleurstellend. De naleving moet beter en daarom zullen overheid, bedrijfsleven, sportbonden en NOC*NSF blijvend inzetten op het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik in sportkantines. Het gehele onderzoek is hier na te lezen.

Wat doet de KNLTB?

De KNLTB hecht grote waarde aan verantwoord alcoholgebruik en ondersteunt de gerichte initiatieven en acties die daaraan bijdragen. Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: we willen dat hoe dan ook voorkomen.

 We doen al actief mee aan de Blijf Helder campagne, informeren onze clubs over Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) en we nodigen clubs uit voor bijeenkomsten Verantwoord Alcoholgebruik i.s.m. kinderarts Nico van der Lely. Met regelmaat besteden we aandacht aan het onderwerp via drukwerk en onze online kanalen en delen we best practices van tennisverenigingen. Ook houden we onderzoek via ons ledenpanel, bestaande uit bestuurders en spelers om de effectiviteit van campagnes en maatregelen te meten. De resultaten van het onderzoek laten een stijgende lijn zien, toch vindt de KNLTB het resultaat van 24,2% onder tennisclubs onvoldoende.

We blijven ons derhalve inzetten op verantwoord alcoholgebruik en het voorkomen van overmatig en problematisch alcoholgebruik.

Wat kan de tennisvereniging?

Tennisverenigingen moeten hierin hun rol en verantwoordelijkheid oppakken. Verantwoord alcoholgebruik draagt bij aan de sociale functie van de sportvereniging en ook in economisch opzicht is gereguleerde consumptie van groot belang voor clubs. Meedoen aan de actie Blijf Helder is een mooi voorbeeld hoe een club in actie kan komen. Klik hier voor meer informatie over de actie of lees hier hoe je met jouw club kan meedoen aan de actie. 

De Drank- en Horecawet schrijft voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken. Naleving van de wetgeving is om verschillende redenen belangrijk. Het creƫert niet alleen een veilige plek maar is ook van levensbelang voor de club. Gemeenten gaan steeds meer over tot controles en kunnen overgaan tot het opleggen van sancties, waaronder boetes en het opschorten van de vergunning tot en met het intrekken van de vergunning.

Vervolgacties

Gisteren bood Staatssecretaris Paul Blokhuis de resultaten van het onderzoek aan de Tweede Kamer aan. Hij vindt dat de tijd van toekijken voorbij is en wil actie en heldere afspraken. Zo ziet hij bijvoorbeeld oplossingen in betere handhaving op de regels of het verschuiven van de schenktijden naar een later tijdstip. Ik wacht op het voorstel van de sportbonden, maar we zijn de vrijblijvendheid echt voorbij, zegt de staatssecretaris.

In opdracht van de Staatssecretaris wordt in het kader van het Preventieakkoord aan dit thema aandacht gegeven, de KNLTB is hierbij actief betrokken. Samen met het ministerie van VWS, NOC*NSF, collega sportbonden en ook de brouwers, zullen de nodige acties worden ingezet om sportverenigingen op hun verantwoordelijkheid te wijzen en hen daarbij te ondersteunen.