KNLTB Vlag wapperen wind

De nieuwe Omgevingswet: kansen voor tennis

Zoals het er nu uitziet, gaat binnen drie jaar de wet- en regelgeving omtrent de fysieke leefomgeving drastisch veranderen. Maar liefst 26 wetten met betrekking tot de fysieke leefomgeving worden in 2021 vervangen door één Omgevingswet. De nieuwe wet moet onder meer gemeenten, provincies en waterschappen de mogelijkheid geven omgevingsbeleid vorm te geven op basis van eigen wensen en behoeften. En daar liggen kansen voor tennisverenigingen.

Wat wordt exact bedoeld met de fysieke leefomgeving? Volgens de wet betreft het bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. En ook de gevolgen van de fysieke leefomgeving worden genoemd. Met de nieuwe Omgevingswet beoogt het huidige kabinet drie hoofddoelen:

  • De verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • Duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • Gemeenten,  provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Nieuw voor gemeenten

De ruimte die gemeenten wordt geboden met de wet, betekent dat gemeenten zelf omgevingsbeleid kunnen maken waarin ambities uit hun sportnota zijn meegenomen. Dit vereist overigens voor veel gemeenten een nieuwe werkwijze, waarbij de verschillende afdelingen samen een beleidsvisie en -plannen maken.

Uitgaan van mogelijkheden

Bovendien moet op basis van de nieuwe Omgevingswet nadrukkelijk worden uitgegaan van mogelijkheden. Ideeën van particulieren of instanties kunnen worden gerealiseerd, als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden.  ‘Ja het kan, mits…’ moet de boventoon voeren, in tegenstelling tot ‘nee het kan niet, tenzij…’. En dat uitgangspunt creëert mogelijkheden voor tennisverenigingen. Naar ideeën wordt geluisterd en plannen worden gerealiseerd als ze binnen de mogelijkheden vallen. In gesprek gaan en blijven met de gemeenteraad loont dus meer dan ooit.

Sport in de omgevingsvisie

Omdat de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt, is het ook goed om alle raadsfracties te informeren over het belang van bewegen en sport in het algemeen en tennis in het bijzonder. Op die manier kun je ervoor zorgen dat de betekenis van sport en bewegen worden vastgelegd in de omgevingsvisie. Vooral bij vestigingsplannen, verbouwingen, renovaties en fusies is het raadzaam zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan met de gemeenteraad.