(Bouw)regelgeving Padel

(Bouw)regelgeving

Iedere padeller wil graag padellen op kwalitatief goede en veilige padelbanen en iedere aanbieder (o.a. verenigingen) wil zijn gebruikers (o.a. leden) deze kwaliteit graag bieden. Aanbieders hebben daartoe ook een (wettelijke) zorgplicht. De kwaliteit van aanleg is echter geen vanzelfsprekendheid. Het borgen van kwaliteit door structureel te werken aan voorschriften, richtlijnen, aanbevelingen en processen en daar in de praktijk op toetsen is een belangrijk middel.

Sportinfrastructuur.nl

Sinds 1 maart 2022 is het nieuwe digitale platform Sportinfrastructuur.nl in gebruik. Op dit platform vind je alle relevante informatie rondom de eisen, procedures en regelgeving voor aanleg of renovatie van sportaccommodaties in Nederland. Zo kun je hier onder andere terecht voor de sportproductenlijst met alle erkende en gecertificeerde sportvloeren per sport, procedures om te komen tot een gecertificeerde sportvloer en het accommodatie-paspoort (soort kadaster van gecertificeerde sportaccommodaties).

Voldoet een sportaccommodatie (lees: padelbaan) aan alle voorschriften en zijn de procedures gevolgd, dan wordt deze vanuit het Kwaliteitszorgsysteem (onderdeel van Sportinfrastructuur.nl) gecertificeerd. Via Sportinfrastructuur.nl wordt daarmee onder andere invulling gegeven aan de (wettelijke) zorgplicht voor de eigenaar van een sportaccommodatie om te zorgen voor goede en veilige sportvoorzieningen. Dit systeem biedt daarnaast ook een beschermend karakter voor de opdrachtgever om te komen tot kwaliteit van aanleg van gewenste sportvoorzieningen. Via Sportinfrastructuur.nl kan daarmee voor alle sporten in Nederland de kwaliteit van sportaccommodaties worden geborgd en daarmee structureel aandacht worden gevraagd voor een goede, veilige en toekomstbestendige sportinfrastructuur waarvan de gehele sportbranche in al zijn facetten profiteert.

Om snel antwoord te krijgen op alle vragen biedt Sportinfrastructuur.nl een supportdesk: Sport Support. Sport Support is te bereiken via de chatfunctie op Sportinfrastructuur.nl of via e-mail: accommodatiezaken@nocnsf.nl.

Kwaliteitszorgsysteem

Het Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties is een privaat certificeringssysteem en onderdeel van Sportinfrastructuur.nl waarmee de (sporttechnische) kwaliteit en veiligheid van sportaccommodaties (waaronder padel) in Nederland wordt geborgd. Aanvullend op bestaande wet- en regelgeving zijn sportspecifieke voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen uitgewerkt per sport waaraan een sportaccommodatie (lees: padelaccommodatie) dient te voldoen. Deze voorwaarden komen tot stand door goede afspraken tussen overheid, sport en markt. Door middel van certificering via het kwaliteitszorgsysteem kunnen aanbieders formeel voldoen aan hun (wettelijke) zorgplicht en komen tot goede en veilige sportvoorzieningen. Daarnaast is deze certificering ook verplicht om de padelbanen te kunnen gebruiken voor deelname aan competitie en toernooien onder auspiciën van de KNLTB.

Certificeren

Om te komen tot certificering dient een aangelegde, omgebouwde, gerenoveerde of herkeurde padelbaan via het kwaliteitszorgsysteem door een erkende keuringsinstantie te worden gekeurd. Als dit proces positief is afgerond ontvangt de opdrachtgever een certificaat. De KNLTB hanteert dit certificaat als minimale randvoorwaarde voor deelname aan (competitie)wedstrijden.

Het keuringsproces tot certificering (op projectniveau) verloopt als volgt:

  1. Aanmelden van een project (inclusief aantal padelbanen) door opdrachtgever bij het gekozen keuringsinstituut;
  2. Het keuringsinstituut maakt het project aan op Sportinfrastructuur.nl;
  3. De certificatie fee per padelbaan wordt betaald aan het keuringsinstituut;
  4. Het keuringsinstituut beoordeelt de padelbanen en voert de resultaten in het keuringsportaal in;
  5. Het keuringsinstituut geeft een conclusie van de werkzaamheden van de padelbanen;
  6. Het keuringsrapport en de conclusie worden beoordeeld;
  7. Indien akkoord van de KNLTB wordt een certificaat voor de betreffende padelbanen uitgebracht;
  8. Het certificaat wordt getoond in het accommodatiepaspoort op Sportinfrastructuur.nl. De KNLTB registreert en archiveert het resultaat ook in het eigen systeem voor toekenning en gebruik van de padelbanen voor deelname aan competitie en toernooien.

Voor alle vragen over het kwaliteitszorgsysteem sportaccommodaties en/of het certificeren van sportaccommodaties kun je terecht bij de supportdesk: Sport Support. Sport Support is te bereiken via de chatfunctie op Sportinfrastructuur.nl of via e-mail: accommodatiezaken@nocnsf.nl

Voor vragen en/of advies over de aanleg en renovatie van padelbanen kun je contact opnemen met jouw KNLTB accountmanager.

Bouwbesluit

Naast het kwaliteitszorgsysteem via Sportinfrastructuur.nl en de (sporttechnische) keuringsplicht dient een aanbieder altijd te voldoen aan het bouwbesluit, omdat een padelbaan is aangemerkt als bouwsel. Dit is wezenlijk anders dan bij de reguliere sportvelden aanleg zoals tennisbanen.

Binnen het bouwbesluit vormt onder andere een verwijzing naar NEN-EN 1991 (belastingen op constructies) een belangrijk onderdeel. De constructieberekeningen van de aannemer dienen altijd te voldoen aan het bouwbesluit. Om vergunningverleners (gemeenten) te helpen bij het beoordelen hiervan en daarmee meer eenduidigheid en uniformiteit in de vergunningaanvragen te krijgen is een Richtlijn Constructieberekening Padelkooien opgesteld in samenspraak met een panel van ter zake kundige constructeurs, op initiatief van de KNLTB en de branchevereniging VPN (Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland) en onder regie van KIWA. Deze richtlijn is vervolgens vastgesteld door het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc). Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning beoordeelt de gemeente of het aannemelijk is dat de uitbreiding voldoet aan de technische bouwvoorschriften uit het wettelijke Bouwbesluit (met behulp van deze richtlijn). De gemeente handhaaft de bouwregelgeving en controleert of opdrachtgevers zich aan de regels in het Bouwbesluit houden, vanaf de vergunningaanvraag tot de oplevering van het bouwwerk.

De aannemer is altijd verplicht te bouwen conform het bouwbesluit en het naleven hiervan.

Zie hier voor meer informatie.

Geluid- en lichthinder onderzoek

Indien jouw vereniging dichtbij de bebouwde kom ligt, kun je geconfronteerd worden met omwonenden die klagen over geluid- en/of lichthinder overlast. Dit wil je voorkomen en daarom is vooraf onderzoek naar eventuele geluids- en/of lichthinder overlast voor de gewenste locatie van de nieuw aan te leggen padelbanen van belang. Treedt daarom altijd ruim op tijd in overleg met de gemeente voor de benodigde informatie en vergunningen. Ook is het belangrijk de omwonenden in een vroegtijdig stadium te betrekken.

Dispensatie op afwijkingen

Voor afwijkingen in de constructie en maatvoering van de kooi wordt geen dispensatie verleend, omdat de voorschriften en richtlijnen er in het belang van de aanbieder (opdrachtgever) en de sport op is gericht dit als minimale kwaliteitsstandaard aan te houden.

Het uitgangspunt van de voorschriften en richtlijnen voor het bouwen van een padelbaan is met ‘out of court area’. Indien een ‘out of court area’ ruimte technisch niet mogelijk is kan hiervoor dispensatie worden aangevraagd. In dat geval wordt de padelbaan zonder ‘out of court area’ aangemerkt. Wedstrijden worden zowel met als zonder ‘out of court area’ gespeeld.

Voor vragen en/of advies over dispensaties kun je contact opnemen met jouw KNLTB accountmanager. Een dispensatieverzoek kun je eventueel indienen via verenigingsondersteuning@knltb.nl.