10 meest gestelde vragen

10 meest gestelde vragen over vrijwilligers.

..over Vrijwilligers

Hoe maak ik (ouders van) de leden van mijn vereniging enthousiast voor een vrijwillige taak binnen de vereniging?

Kijk kritisch naar de grootte van de taken die aangeboden worden. Veel verenigingen hebben goede ervaringen met het aanbieden van kleine, afgebakende taken in plaats van grotere, uitgebreide taken. De ervaring leert dat leden hier gemakkelijker voor te motiveren zijn en zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun taak of project. Daarnaast blijkt het persoonlijk benaderen van leden nog steeds effectiever te zijn dan alle andere wervingsvormen. Artikelen over vrijwilligers werven zijn hier te vinden.

Hoe pakken we de werving van commissie- en bestuursleden aan op onze vereniging?

Voor dergelijke structurele taken is het van belang de leden te kennen, zodat de leden gevraagd kunnen worden voor vrijwilligerswerk dat aansluit bij de kennis, kunde en ervaring. Dus denk aan het in kaart brengen van bijvoorbeeld werk en andere hobby’s. Bij nieuwe leden kan dit gevraagd worden bij aanmelding.

Bij bestaande leden kan dit op een ander moment (kort) gevraagd worden. Denk aan momenten als het uitreiken van de KNLTB-pas, tijdens competitie en toernooien of bij andere drukke evenementen op de club.

Verder kan het helpen om taak- en functie-omschrijvingen op te stellen, zodat iemand inzichtelijk heeft waarvoor hij/zij gevraagd worden. De KNLTB heeft een concept beschikbaar dat je kunt gebruiken als basis voor eigen taak- en functie-omschrijvingen. Persoonlijk benaderen is veruit de meest effectieve manier om leden ergens voor te vragen. Let er ook op wie iemand gaat benaderen met de vraag, bijvoorbeeld een goede bekende van de persoon in kwestie of juist niet.

Kan onze vereniging meedoen aan een cursus van de KNLTB over vrijwilligers?

Regelmatig biedt de KNLTB de workshops aan. Enkele belangrijke aandachtspunten: vrijwilligerswerk in positief daglicht stellen, taken in kaart brengen, taken zo klein mogelijk maken en persoonlijke benadering.

Samen met andere clubs wordt dit programma doorlopen en kunnen de verenigingsdoelen op het gebied van vrijwilligers worden bereikt. Zelfstandig werken aan meer vrijwilligers kan ook. Neem gerust contact op met jouw Accountmanager voor meer informatie.

Heeft de KNLTB documentatie beschikbaar voor mijn vereniging over vrijwilligerswerk?

Er zijn diverse documenten beschikbaar via de downloads pagina. Neem gerust contact op met jouw Accountmanager voor nadere informatie.

Wat is de ideale verenigingsstructuur?

Dit kan per vereniging verschillen en er kan dus niet gesproken worden van één ideale structuur voor alle verenigingen. In de praktijk zijn er grofweg twee modellen te onderscheiden die veel gehanteerd worden bij tennisverenigingen. Het is van belang het model te kiezen dat het beste past bij jouw vereniging / bestuursleden.
Het ene model heeft als structuur dat alle voorzitters van commissies automatisch zitting hebben in het bestuur. Het andere model werkt met een kleiner hoofdbestuur, waarbij ieder bestuurslid aanspreekpunt is voor een of meerdere commissievoorzitters. Op deze manier kunnen toch de ‘lijnen’ tussen bestuur en commissies bewaakt worden. Voordelen van het laatstgenoemde model zijn efficientere vergaderingen en minder vergaderingen voor commissievoorzitters. 

Wat kunnen we doen om vrijwilligers te behouden voor onze vereniging?

In dit kader is het belangrijk regelmatig contact te hebben met de vrijwilligers om te horen wat er leeft en speelt. Zorg ervoor dat veelgehoorde signalen ook serieus genomen worden. Daarnaast blijkt waardering zeer belangrijk te zijn.

Kies hierin een vorm die past bij de vereniging. Een vrijwilligersavond, -uitje of een andere activiteit met alle vrijwilligers wordt vaak georganiseerd op verenigingen. Positief neveneffect hiervan is dat het de binding tussen de vrijwilligers onderling en met de vereniging vergroot. 

Hoe kunnen wij het beste jongeren betrekken bij het vrijwilligerswerk op onze vereniging?

Oudere jeugdleden hebben eigen wensen en behoeften. Probeer in gesprek te gaan met deze groep en betrek ze bij het bedenken of organiseren van activiteiten. Dit kan op ‘losse’ momenten, maar denk ook aan het werven van jeugdleden voor in de jeugdcommissie, het samenstellen van een jeugdraad of het opzetten van een whoZnextteam. Kijk ook hier voor nadere informatie over jongerenparticipatie.

Wat zijn de regels betreffende de vrijwilligersvergoeding?

Er wordt voor de loonheffing en premieheffing werknemersverzekeringen geen dienstbetrekking aangenomen als de vrijwilliger alleen maar een vergoeding krijgt die niet meer is dan € 150 per maand en maximaal € 1500 per jaar. Dit wordt namelijk gezien als vergoeding voor de kosten die de vrijwilliger moet maken om zijn werk te verrichten.

Deze vergoeding wordt niet als loon beschouwd en kan dus zonder verdere fiscale consequenties worden verstrekt. Er mag geen bedrag ineens worden betaald dat hoger ligt dan € 150. Dan komt men namelijk uit boven de maximaal toegestane vergoeding per maand. Dus het is niet toegestaan om iemand als beloning voor zijn vrijwilligerswerk één maal per jaar € 1500 te betalen.

Wat is de rol van een vrijwilligerscoördinator in onze vereniging?

Sommige verenigingen kiezen ervoor om een vrijwilligerscoördinator aan te stellen. Deze persoon zorgt voor structurele aandacht voor het vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Denk aan: advies aan bestuur en commissies over vrijwilligerswerk, potentiële vrijwilligers benaderen, introductie en begeleiding van nieuwe vrijwilligers. 

Hoe krijgen we de bardienst ingevuld op onze vereniging?

Clubs gaan hier zeer verschillend mee om. Dit loopt uiteen van volledig op vrijwillige basis tot verplichte diensten, met eventueel de mogelijkheid tot afkoop. Ook worden regelmatig competitieteams ingezet om bardiensten te verzorgen of wordt er gewerkt met dag- en/of weekhoofden.
De module bardienstplanner in Afhangbord kan je helpen om de bardiensten digitaal in te plannen, zie deze informatie.

Meer over de kantine is hier te vinden.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.