Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor zaakschade of letselschade toegebracht aan derden.

Alles over de bedrijfsaansprakelijkheid voor KNLTB-verenigingen

Wie zijn er verzekerd?
  • Alle bij de KNLTB aangesloten verenigingen die zich hiervoor expliciet hebben aangemeld, ook wel aangeduid als de deelnemende verenigingen.
  • Personeelsleden van de deelnemende verenigingen.
  • Stichtingen (of andersoortige rechtspersonen) gelieerd aan de KNLTB in de hoedanigheid van tennistoernooiorganisator.
  • De leden en vrijwilligers van de verenigingen en ook de stichtingen voor tennistoernooien voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd.

    Bekijk hier de lijst van deelnemende verenigingen.
Welke bedragen zijn verzekerd?

€ 2.500.000,- maximaal per aanspraak
€ 5.000.000,- maximaal per verzekeringsjaar

Hoe zit de dekking in elkaar?

Bedrijfsaansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden in de verzekerde hoedanigheid voor schade aan derden.

Werkgeversaansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden in de verzekerde hoedanigheid tegenover ondergeschikten voor schade verband houdend met het verrichten van activiteiten voor verzekerden.

Milieuaantasting
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden in de verzekerde hoedanigheid voor schade van derden in verband met een milieuaantasting, die plotseling en onzeker is, en niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces .

Download hier de polisvoorwaarden.

Opzichtschade(n)
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan roerende zaken die een verzekerde of iemand namens hem huurt, leent of gebruikt. Het verzekerd bedrag bedraagt hiervoor € 50.000,- per aanspraak met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar.

Niet verzekerd is:

  • De onderlinge aansprakelijkheid van verzekerden voor zaakschade(n).
  • Aansprakelijkheid voor schade aan onroerende zaken die eigendom zijn van de KNLTB dan wel zijn verkregen via de KNLTB.
  • Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vermissing, verwisseling, verduistering en dergelijke.

Ten aanzien van opzichtschade(n) is een eigen risico van € 250,- per aanspraak van toepassing.

Goed Werkgeverschap

De aansprakelijkheid van een werkgever voor schade van de werknemer vloeit voornamelijk voort uit de artikelen 7:658 en 7:611 BW.  In artikel 7:658 is de aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld arbeidsongevallen ontstaan door een onveilige werkplek vastgelegd. Artikel 7:611 handelt over ‘goed werkgeverschap’.

Wat betekent Artikel 7:611 BW voor werkgevers ?

Dit artikel betekent onder meer dat de zorgplicht van de werkgever niet uitsluitend gaat over de veiligheid en het welzijn van de werknemer op de werkplek. De Hoge Raad heeft hierover een aantal uitspraken gedaan: de werkgever is in bepaalde gevallen op grond van goed werkgeverschap verplicht ook voor zijn werknemers een adequate verzekering te sluiten.  Goed werkgeverschap kan met zich meebrengen dat een werkgever, voor ongevallen die verband houden met de werkzaamheden, een voorziening voor zijn werknemers moet treffen los van eventuele aansprakelijkheid.

Heeft u werknemers? Dan bent u volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om u als ‘goed werkgever’ te gedragen. Werknemers kunnen tijdens het werk schade oplopen. De Hoge Raad heeft recent een uitspraak gedaan dat u in bepaalde situaties moet zorgen voor een verzekering die schade dekt waarvoor u wettelijk gezien niet aansprakelijk bent, maar wel schadevergoedingsplichtig ten opzichte van uw werknemers. Ook als het gaat om schade waar u eigenlijk niets aan kunt doen.

Een voorbeeld:

U vraagt een werknemer een materialen voor een toernooi  te bezorgen. Hij valt met zijn fiets en loopt ernstig letsel op. Het is mogelijk dat u de financiële schade moet vergoeden.

Gezien bovenstaande is besloten om de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een extra dekking ‘Goed werkgeverschap’ uit te breiden. Deze verzekering dekt dus schade die een ondergeschikte lijdt als gevolg van een ongeval in verband met het verrichten van werkzaamheden, het ondernemen van een zakenreis of het deelnemen aan een personeelsactiviteit, maar alleen voor zover verzekeringnemer als goed werkgever op grond van de artikelen 7:611 BW gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering.

Van deze dekking zijn uitgesloten aanspraken van werknemers die verband houden met het als bestuurder of in/opzittende van een motorrijtuig deelnemen aan het verkeer. Hiervoor verwijzen wij naar de Wegamverzekering.

Voor de exacte omvang van de dekking verwijzen wij u naar de polis en polisvoorwaarden.

Wat is mijn bewijs van verzekering?

Na 1 april van ieder jaar wordt een polis op de website geplaatst met vermelding van  de deelnemende verenigingen.

Wat is de premie?

De premie wordt betaald door de KNLTB.

Hoe kan ik me aanmelden?

U kunt zich aanmelden door het aanvraagformulier volledig in te vullen en in te sturen. Download hier het aanvraagformulier.

U kunt dit formulier mailen naar Willem.Heijman@vlc-partners.nl of opsturen naar:

Van Lanschot Chabot B.V.
T.a.v. de heer W. Heijman
Postbus 1999
5200 BZ ‘s-Hertogenbosch

Als u zich aanmeldt voor 1 april gaat de verzekering in per 1 januari van het huidige jaar. Bij aanmelding na 1 april gaat de verzekering in per 1 januari van het volgende jaar.

Heeft u al een verzekering? Dan kunt u deze opzeggen door een brief naar uw huidige verzekeraar te sturen. Download hier de voorbeeldbrief.

Hoe kan ik een schade melden?

Direct na het ontvangen van een aanspraak of zodra u denkt dat u beroep moet doen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vragen wij u direct contact op te nemen met de schadeafdeling. Bel  (073) 692 47 57 of mail claims.zakelijk@vlc-partners.nl

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.