Onderzoek Optimalisatie Wedstrijdkalender

Gedurende het jaar zijn er vaste periodes waarin competities en toernooien worden gespeeld. De periodes voor competitie worden centraal georganiseerd en daarom heen is er ruimte voor vrijspelen of de organisatie van (open) toernooien en andere clubactiviteiten. Al deze speelmomenten bij elkaar vormen de wedstrijdkalender die jaarlijks door een club zelf kan worden ingericht. De KNLTB onderzoekt in samenwerkging met onderzoeksbureau Hypercube of de huidige opbouw van de wedstrijdkalender nog wel voldoet aan de wensen en behoeften van alle tennissers

Samen met verenigingen en vrijwilligers zet de KNLTB zich in om meer mensen meer te laten tennissen. Deelname aan competitie en toernooien speelt hierbij een grote rol, want dat zorgt aantoonbaar voor ledenbehoud. Door goed te luisteren naar de wensen en behoeften van tennissers passen we het wedstrijd aanbod continu aan.

De tenniswereld bestaat uit verschillende type tennissers, zowel op het gebied van speelniveau als van leeftijd, met allemaal verschillende wensen. Daarom onderzoekt de KNLTB in samenwerking met onderzoeksbureau Hypercube of de opbouw van de huidige wedstrijdkalender nog wel voldoet aan de wensen en behoeften van al deze doelgroepen en waar de kalender mogelijk nog verbeterd kan worden.  Denk aan de verschillende periodes van de Voorjaars- en Najaarscompetitie, de speeldagen van de Kia World Tour én toernooien zoals open toernooien, kampioenschappen en ranglijsttoernooien voor alle doelgroepen, zowel jeugd als senioren. 

Opbouw onderzoek

  • Fase 1 (juni/juli): Stakeholdersbijeenkomsten & data-analyse huidige wedstrijdkalender aan de hand van online vragenlijst spelers (jeugd & senioren)
  • Fase 2 (juli/augustus): Onderzoeksbureau Hypercube gaat op basis van resultaten uit fase 1 concept wedstrijdkalenders ontwikkelen
  • Fase 3 (september): Conceptkalenders worden geëvalueerd in een tweede ronde bijeenkomsten met dezelfde stakeholdersgroepen als in fase 1. Tevens zullen de conceptkalenders worden getoetst op de data-analyse voortkomend uit de vragenlijsten van fase 1. 
  • Fase 4 (oktober/november): Hypercube gaat het proces, de bevindingen uit de data-analyse en de resultaten van de evaluatie van de concept wedstrijdkalenders beschrijven in een eindrapport. Op basis van het hele proces definiëren ze in deze eindrapportage ook een advies. Het rapport zal vervolgens worden aangeboden aan het Bondsbestuur, waarbij het bestuur uiteindelijk verantwoordelijk is voor de besluitvorming. De verwachte doorlooptijd voor het gehele onderzoek is vijf tot zes maanden. 

Resultaten Fase 3

Op basis van de belangrijkste inzichten uit fase 1 & 2 is gebleken dat er eigenlijk 1 groep is waarbij de huidige speelmomenten sterk afwijken van de gewenste speelmomenten en dat is de jongste jeugd. In fase 3 heeft onderzoeksbureau Hypercube een conceptkalender ontwikkeld, die tijdens de tweede stakeholdersbijeenkomsten in fase 3 zijn gepresenteerd aan de verschillende stakeholders, waarbij een voorstel is gedaan voor een wijziging van de speeldagen voor de World Tour naar april/ mei. Tevens is er tijdens deze stakeholdersbijeenkomsten ook uitvoerig stil gestaan bij de mogelijke knelpunten die door de conceptkalender ontstaan en hoe we die mogelijk zouden kunnen oplossen.

Er zijn een aantal clubs die bij een verandering van het aantal speeldagen van de World Tour in de problemen komen met de baancapaciteit. Hypercube heeft samen met de KNLTB inzicht gebracht in welke clubs dit zijn. Voor deze clubs zou er een maatwerk oplossing bedacht moeten worden.

De volgende opties voor oplossingen zijn in de bijeenkomsten besproken:

  • Uit/ Thuis sturing: drukke clubs krijgen drie thuiswedstrijden, rustige clubs vier
  • Hosten op andere verenigingen: gebruik maken van de verenigingen waar wel ruimte is. KNLTB zal hierbij adviseren.
  • Regio gebonden kalender voor de World Tour: niet in elke regio hetzelfde. Uitwijken naar zondagen in maart, waar nodig. 

Naar aanleiding van de evaluatie in de tweede stakeholdersbijeenkomsten en het advies van Hypercube is de KNLTB aan de slag gegaan met de aanpassing van de wedstrijdkalender en het uitwerken en realiseren van oplossingen voor de drukke ‘maatwerkclubs’. De VCL’s en Tenniskids functionarissen zijn inmiddels geïnformeerd over de wijziging van de speelkalender. Tevens hebben de drukke 'maatwerkclubs' een extra e-mail ontvangen waarin aangegeven wordt dat de KNLTB samen met deze clubs naar oplossingen gaat zoeken. 

Daarnaast is het advies van Hypercube om voor sommige doelgroepen van de speelkalender te kijken naar het specifieke aanbod voor deze doelgroepen. 

In fase 4 zal Hypercube het proces, de bevindingen uit de data-analyse en de resultaten van de evaluatie van de concept wedstrijdkalenders beschrijven in een eindrapport. Op basis van het hele proces definiëren ze in deze eindrapportage ook een advies. Het rapport zal vervolgens worden aangeboden aan het Bondsbestuur, waarbij het bestuur uiteindelijk verantwoordelijk is voor de besluitvorming.

Belangrijkste inzichten fase 1&2

Op basis van de informatie uit de eerste bijeenkomsten, de online vragenlijst en de data-analyse uit fase 1 & 2 zijn de behoeften van verschillende groepen tennissers vastgesteld en verbeterpunten gedefinieerd. Daar waar de daadwerkelijke speelmomenten afwijken van de gewenste speelmomenten, bekijken we de mogelijkheden om deze meer met elkaar in lijn te krijgen.

Voorjaarscompetitie & Najaarscompetitie (senioren)
Volgens de enquête komen de wensen en het aanbod van zowel de Voorjaars- & Najaarscompetitie goed overeen. In tegenstelling tot het ledenbestand, ligt het deelnemersaantal van de Voorjaarscompetitie al jaren constant rond de 140.000. De deelname aan de Najaarscompetitie stijgt explosief. 

Aanbod van toernooien
Het aantal toernooispelers is de afgelopen jaren sterk afgenomen, terwijl het toernooiaanbod minder hard gedaald is. Tennissers hebben nieuwe wensen voor deelname aan toernooien. Daardoor hebben toernooien (gemiddeld gezien) te kampen met kleinere deelnemersvelden.

Mogelijke aanpassingen om het deelnemersveld te vergroten:
1. Samenvoegen van toernooien in een bepaalde regio (bundelen van krachten)
2. Toernooiorganisatie uitnodigen om te kiezen voor andere toernooiformats die beter passen bij de wensen en behoeften van de doelgroep. 

Voor een aantal subgroepen van de wedstrijdkalender, blijkt dat er wel degelijk ruimte voor verbetering is:

World Tour (Rood & Oranje)
Eén van deze doelgroepen is de jeugd. We hebben geleerd dat we voor de jongste jeugd de wedstrijdkalender kunnen verbeteren. Het blijkt dat ook voor deze jonge groep tennissers de maanden april en mei de meest geliefde speelmaanden zijn, terwijl de World Tour nu met name gespeeld wordt in maart en juni. Uiteraard beseffen we ons dat er clubs zijn in Nederland die erg vol zitten in de periode april/mei. We onderzoeken waar de knelpunten liggen en hoe we die kunnen oplossen.

(Competitie)spelers 30 - 45 jaar
Het aantal competitiespelers in de leeftijd 30 - 45 jaar is sterk afgenomen. Deze spelers hebben de behoefte aan een competitie die beter in hun agenda past. Het blijkt dat deze groep met name bestaat uit 8&9 spelers. Omdat de aangegeven wensen sterk overeenkomen met 8&9 Tennis, zou het beter onder de aandacht brengen van deze competitievorm tot een flinke stijging in het aantal deelnemers kunnen leiden.

(Competitie)spelers 61 - 67 jaar
Onder competitiespelers is er een opvallende daling in de leeftijd van 61 - 67. Deze groep spelers hecht meer waarde aan tegenstanders met gelijke leeftijd dan aan tegenstanders met gelijke speelsterkte en wijkt daarmee af van de overige spelers. Bij specifiek aanbod voor deze groep relatief oudere tennissers kan hiermee rekening worden gehouden.

Recreatieve spelers
Er bestaat ook een belangrijke (en grote) doelgroep van de KNLTB die helemaal geen gebruikmaakt van het wedstrijdaanbod. Deze groep recreatieve spelers verdient, net als alle andere doelgroepen, aandacht. Binnen deze groep zijn twee subgroepen te definiëren. De eerste is geïnteresseerd in competitietennis, maar doet dat om uiteenlopende redenen (nog) niet. Het is zaak om te achterhalen waarom ze nog niet spelen en hoe we deze spelers kunnen stimuleren om competitie te gaan spelen. Binnen de groep recreatieve tennissers is er echter ook een deel dat geen competitie wil spelen. Voor hen is het van belang dat er banen worden vrijgehouden voor vrijspelen.