Wet- en regelgeving

De overheid heeft het onderwerp gezondheid hoog op de agenda staan. Er wordt sterk ingezet op het tegengaan van alcoholmisbruik en het bevorderen van de voedselveiligheid. Ook van sportverenigingen wordt verwacht dat zij hun steentje hieraan bijdragen.

Namens de overheid is de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) aangewezen om toe te zien op de naleving van de wet- en regelgeving rondom veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Zij controleert ook regelmatig kantines van sportverenigingen. Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?

Een sportvereniging heeft te maken met veel wetten en regels. Dit geldt zeker voor verenigingen met een eigen kantine. Wanneer alcohol wordt geschonken en etenswaren worden verkocht, moet de vereniging voldoen aan strikte regelgeving die is vastgelegd in onder meer de Drank- en horecawet en de Warenwet. De naleving hiervan wordt tijdens de controle van de VWA getoetst. Het niet naleven van deze regels kan vervelende consequenties hebben. En dan gaat het niet alleen over de mogelijke gevolgen van een te koude kroket of een te warm broodje tartaar. De vereniging die het niet zo nauw neemt met de regels, loopt aansprakelijkheidsrisico’s, kan een geldboete opgelegd krijgen of kan in het ergste geval zelfs zijn vergunning verliezen.

Waarschuwing

De bezoeken van een VWA-controleur gebeuren onaangekondigd. Er kan een zogenaamde eerste controle of een herinspectie plaatsvinden. In laatstgenoemd geval wordt  gecontroleerd of de bij de eerste controle geconstateerde gebreken naar behoren hersteld zijn. Bij geconstateerde overtredingen wordt vrijwel altijd eerst een waarschuwing opgelegd. Een waarschuwing gebeurt altijd schriftelijk. Alleen wanneer er een direct gevaar is voor de veiligheid of gezondheid of wanneer er zware overtredingen worden geconstateerd, wordt direct naar zwaardere middelen gegrepen. Een voorbeeld is de (opzettelijke) verstrekking van alcohol aan jeugdleden onder de achttien. Dit kan direct leiden tot een geldboete variërend van 450 euro tot enkele duizenden euro’s. Voordat een boete wordt opgelegd, kan de vereniging wel altijd zijn zienswijze geven op het voornemen tot een boeteoplegging. Bij het uiteindelijke besluit wordt hiermee rekening gehouden. Tegen een opgelegde boete kan een vereniging bezwaar aantekenen en als dat wordt afgewezen is ook nog beroep mogelijk bij de rechtbank.

Niet ontevreden over sportkantines

Het is geen sinecure om met veelal uitsluitend vrijwilligers te moeten voldoen aan eisen die nagenoeg gelijk zijn aan de reguliere horeca. De VWA-controleur zegt over het algemeen ook niet ontevreden te zijn over wat hij aantreft in sportkantines.

Het belang van een veilige en hygiënische kantine mag duidelijk zijn. Buiten de waarborg voor de gezondheid van de bezoeker, geeft dit ook de garantie dat de VWA geen hoge geldboete zal opleggen. En ook de toenemende claimcultuur is een belangrijke reden. De vereniging loopt namelijk een aansprakelijkheidsrisico wanneer als gevolg van misstanden in de kantine schade wordt geleden. Voldoende redenen dus om hier aandacht aan te besteden. Een tip voor alle verenigingsbestuurders is dan ook om niet het bezoek van een VWA-controleur af te wachten, maar zelf goed te controleren of aan de geldende regelgeving wordt voldaan. Immers, vooral voor dit onderwerp geldt dat voorkomen beter is dan genezen.

 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.