Gedwongen naar een andere locatie

Vrijwel elke sportvereniging krijgt vroeg of laat te maken met plannen voor verplaatsing van de accommodatie. Soms neemt de vereniging zelf hiertoe het initiatief, bijvoorbeeld bij behoefte aan meer ruimte.

Vaak echter vindt de gemeente verhuizen noodzakelijk. Juist dan is het voor de vereniging van belang om goed in te spelen op de situatie.

Goede politieke contacten zijn daarbij haast onontbeerlijk, maar ook kennis over de eigen rechtspositie is van groot belang. Hieronder komen vijf punten aan de orde die een tennisvereniging ter harte zou moeten nemen, vooral bij gedwongen verhuizingen.

1. Een goede verstandhouding met de gemeente, maar niet ten koste van alles

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de gesprekken met de gemeente dan wel een bemiddelaar open en constructief worden gevoerd. Je voornaamste doel blijft het waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit van je vereniging. Om dit doel te bereiken is een goede verstandhouding belangrijk, maar niet essentieel.

2. De politieke weg bewandelen met de juiste juridische bagage

Om de juiste juridische stappen te kunnen zetten, is het noodzakelijk dat de vereniging over voldoende kennis over de eigen rechtspositie beschikt. Je moet, met andere woorden, weten hoe sterk je in je schoenen staat. Feitelijk vormt dit de bagage waarmee een vereniging de politieke weg kan bewandelen. Als een vereniging de nodige kennis niet zelf in huis heeft, dan is het tijdig inschakelen van een externe deskundige geen overbodige luxe.

3. Inspraak vanaf het begin

Meestal is een wijziging in het bestemmingsplan de oorzaak van een verplaatsing. Deze worden altijd gepubliceerd in plaatselijke huis-aan-huisbladen. Vanuit juridisch oogpunt is het van belang om goed op de hoogte te blijven van de plannen van de gemeente over wijzigingen in het bestemmingsplan. Om met succes bezwaar te kunnen maken tegen dergelijke wijzigingsplannen moeten inspraakprocedures van begin af aan wordt gevolgd.

4. Eigendomsverhouding bepaalt de positie van de vereniging

De rechtspositie van de tennisvereniging is voor een groot deel afhankelijk van de eigendomsverhoudingen. Het sterkst sta je als vereniging als de grond jouw eigendom is. Mocht je de grond in erfpacht hebben, of als je de locatie huurt van de gemeente dan heb je een stuk minder juridische bewegingsvrijheid. Als je de locatie alleen in bruikleen hebt dan is je positie nog minder goed. De gemeente kan in dat laatste geval namelijk te allen tijde de grond terugvorderen.

5. Zorg voor goede contacten met de plaatselijke politiek

Een gemeente is voor vele partijen een belangenbehartiger, en niet alleen voor de tennisvereniging. Een goede relatie met de gemeente is daarom van groot belang. Goed contact met de verantwoordelijke wethouder kan in onderhandelingssituaties in je voordeel werken. 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.